Skutki reformy podatkowej na Ukrainie – nowelizacje podatkowe w 2017 roku

Z początkiem nowego roku w ramach bieżącej reformy podatkowej na Ukrainie zostało wprowadzono wiele istotnych zmian w zakresie podatków. Do najważniejszych można zaliczyć: nowelizacje ustawodawstwa o podatku VAT, podatku akcyzowym, podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych, przepisów dotyczących cen transferowych, ryczałtu podatkowego, podatku od nieruchomości, podatku ekologicznego oraz jednolitej składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

Od 1 stycznia 2017 roku przedsiębiorstwa rolnicze straciły swój status podmiotu ze specjalnym trybem opodatkowania VAT i będą podlegać opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. Przypomnijmy, że specjalny tryb opodatkowania VAT dla gospodarstw rolnych polegał, między innymi, na braku obowiązku odprowadzenia należnego podatku VAT.

Reforma ustawodawstwa podatkowego na Ukrainie przewiduje również nowy mechanizm odmowy rejestracji faktur w Ogólnym rejestrze faktur do chwili przedstawienia wyjaśnień oraz dodatkowych dowodów przez podatnika. Jednak ten przepis będzie wdrażany etapami i ostatecznie zostanie wprowadzony dopiero w drugim półroczu tego roku.

Do Ministerstwa Finansów Ukrainy wniesiony został projekt rozporządzenia o wprowadzeniu nowego rejestru wniosków o zwrot VAT, zgodnie z którym Państwowa Służba Podatkowa Ukrainy będzie rejestrować szczegółowe informacje dotyczące podatnika ubiegającego się o zwrot podatku VAT. Od stycznia 2017 r. płatnicy VAT zobowiązani są w fakturach odzwierciedlać kod każdego bez wyjątku towaru zgodnie z Ukraińską Klasyfikacją Towarów Zewnętrznej Działalności Gospodarczej.

Zgodnie z nowelizacjami wniesionymi do Kodeksu Podatkowego Ukrainy, zmienione zostały kryteria odniesienia podmiotów do kategorii dużych podatników. Zatem, od stycznia 2017 roku duży podatnik - to spółka lub oddział spółki - nierezydenta na terytorium Ukrainy, której łączny dochód ze wszystkich źródeł działalności gospodarczej w ciągu ostatnich czterech kwartałów przewyższa 1 miliard hrywien (UAH), lub łączna kwota podatku za ten sam okres przekracza 20 milionów hrywien (UAH). Jak przewidziano w Kodeksie Podatkowym Ukrainy, duzi podatnicy powinni dokonać rejestracji w specjalnym wydziale administracji skarbowej dedykowanej dla dużych podatników w celu uzgodnienia swojej polityki cenowej z administracją skarbową.W dziedzinie podatków dochodowych ustawodawca poszerzył listę wymogów koniecznych do uznania danego podmiotu niedochodowym, oraz uregulował prowadzenie Ogólnego rejestru podmiotów niedochodowych. Uznano rezerwy należności wątpliwych (złe długi) za kwotę korygującą wynik finansowy do cełów obliczenia podstawy opodatkowania. W odniesieniu do podatków dochodowych od osób fizycznych, wprowadzono stawkę 9% od dywidend wypłacanych udziałowcom nierezydentom oraz podmiotom, które nie są płatnikami podatków dochodowych. Z listy kosztów wyłączono wydatki związane z zapłatą podatku akcyzowego.

Reforma podatkowa wprowadziła obowiązek zapłaty jednolitej składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z podatku dochodowego w formie ryczałtu, oraz osoby które prowadzą działalność profesjonalną, zostali zobowiązani do obliczania oraz odprowadzania jednolitej składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.
Do 12% wzrosła stawka podatku ekologicznego. Podwyższono stawkę opłat za korzystanie ze środowiska: ziemi, wody, lasu.Do Kodeksu Podatkowego Ukrainy wniesiono nowe przepisy wdrażające elektroniczny gabinet podatnika w celu uproszczenia interakcji pomiędzy urzędem skarbowym a podatnikiem, usprawnienia obrotu dokumentacji podatkowej oraz elektronicznej fiksacji wszelkich czynności podatkowych.

Wprowadzone nowelizacje podatkowe mają przyczynić się do pełniejszej realizacji płatnikami podatków ich praw i obowiązków skarbowych na Ukrainie.

Aktualnie stawki podatków na rok 2017 na Ukrainie wynoszą:

Podatki ogólnopastwowe
Podatek dochodowy od osób prawnych

Stawka podstawowa: 18%

0%, 3%, 4%, 6%, 10%, 12%, 15%, 20%

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Stawka podstawowa: 18%

0%, 5%, 18%

Podatek od wartości dodanej
20%, 0%, 7%
Podatek akcyzowy
W zależności od rodzaju towaru oraz zgodnie z taryfą przewidzianą w Kodeksie Podatkowym Ukrainy
Podatek ekologiczny
W zależności od rodzaju negatywnego wpływu na środowisko oraz zgodnie z taryfą przewidzianą w Kodeksie Podatkowym Ukrainy
Renta ekonomiczna
W zależności od rodzaju zasobów naturalnych oraz zgodnie z taryfą przewidzianą w Kodeksie Podatkowym Ukrainy
CŁO
W zależności od rodzaju towaru oraz zgodnie z Ustawą o Taryfie Celnej Ukrainy
Podatki miejscowe
Podatek od nieruchomości
Taryfa miejscowa
Ryczałt podatkowy
Taryfa miejscowa
Podatek transportowy
375 minimalnych płac za auta wartością ponad

1,2 mln UAH

Autor: Ina Kiszczuk, Prawnik Departamentu Wschodniego, Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.