Inwestycje na Ukrainie

Polskie inwestycje na Ukrainie

Według danych Państwowej Służby Statystyki Ukrainy, do 31 grudnia 2012 r. polskie przedsiębiorstwa zainwestowały na terenie Ukrainy 916,4 mln USD. Obecnie Polska zajmuje 13 miejsce na liście największych inwestorów zagranicznych na Ukrainie, z udziałem w łącznej kwocie zrealizowanych dotąd w tym kraju inwestycji wynoszącym 1,7%.

Polsko – Ukraiński obrót towarem

Według wstępnych danych GUS polsko-ukraińskie obroty towarowe w 2012 r. wyniosły 7,83 mld USD i były o 4,7% wyższe niż w 2011 r. Najważniejsze pozycje w polskim eksporcie na Ukrainę to: oleje ropy naftowej, wyroby higieniczne, samochody do transportu towarowego, drut i kable, koks i półkoks, wyroby walcowane płaskie, telewizory, opony, mięso ze świń,, papier i tektura.

Import z Ukrainy

W strukturze importu towarów z Ukrainy największą pozycję zajmują wyroby metalurgiczne oraz produkty mineralne, ich udział wynosi po ok. 26%. Kolejną pozycję w imporcie z Ukrainy stanowią artykuły rolno-spożywcze – 26% , wyroby przemysłu chemicznego -7%, wyroby przemysłu elektromaszynowego -5,7%, wyroby przemysłu drzewno-papierniczego - 6%.
Pod względem wartości największe pozycje w polskim imporcie z Ukrainy zajmują: rudy i koncentraty żelaza, wyroby walcowane, półprodukty z żeliwa, nasiona rzepaku, maluchy, drut i kable, olej słonecznikowy, węgiel, energia elektryczna.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Print Friendly, PDF & Email