Dysproporcje gospodarcze Białorusi – wstępna analiza Ministerstwa Gospodarki Białorusi

Ministerstwo Gospodarki Białorusi przygotowało wstępną analizę realizacji programu rozwoju społeczno-gospodarczego w latach 2011-2015. Nie udało się wypełnić planów tempa wzrostu, nasiliły się dysproporcje w gospodarce.

Według wstępnych szacunków Ministerstwa Gospodarki średnioroczne tempo wzrostu PKB w ciągu pięciu lat wyniesie 2-2,1% wobec 9-10% zaplanowanych w programie rozwoju społeczno-gospodarczego. Nie będą również osiągnięte planowane wskaźniki tempa wzrostu produkcji przemysłowej - 2,5% (9-9,5% w programie), rolnictwa - 2,7% (7-8% w programie). Przy planowanym 1,9-2 krotnym wzroście inwestycji w okresie pięcioletnim, ich wzrost wyniesie zaledwie 4,3-4,8 punktu procentowego.

Realne dochody ludności za okres 2011-2015 r. wzrosną 1,4-krotnie, podczas gdy ich wzrost był planowany na poziomie 1,7-krotnym. W latach 2011-2013 realne wynagrodzenie przyrastało średnio o 13,5% w skali roku, podczas gdy wzrost wydajności pracy wynosił 3,7%. Przy tym dynamika dochodów znacznie wyprzedzała dynamikę produkcji PKB, podkreślają eksperci Ministerstwa.

Jednak na dzień dzisiejszy w gospodarce nasilają się dysproporcje makroekonomiczne, których powodem są tradycyjne białoruskie mechanizmy stymulacji wzrostu: długoletnia miękka polityka monetarna i fiskalna, promocja kredytów w ramach programów rządowych. Przez długi czas wzrost gospodarczy był zapewniany głównie poprzez stymulację popytu wewnętrznego. Nierozwiązanym pozostaje również problem niskiego poziomu innowacji i udziału wysokich technologii w produkcji (prawie trzy razy niższy niż w krajach wysoko rozwiniętych). Udział technologicznie zaawansowanych zakładów produkcyjnych wynosi nieco ponad 2%.

Nieefektywna struktura eksportu prowadzi do stopniowej utraty rynków zbytu z powodu niskiej konkurencyjności produktów krajowych, powolnego rozwoju nowych nisz rynkowych. Gospodarkę RB nadal wyróżniają wyjątkowo wysokie wydatki i obniżająca się konkurencyjność, nadmierna zależność od importu surowców i materiałów, urządzeń oraz technologii.

Wśród pozytywnych stron eksperci wymienili:

- obniżenie poziomu zużycia materiałów w produkcji przemysłowej

- wzrost eksportu usług komputerowych i informacyjnych. Pod względem eksportu usług komputerowych i informacyjnych na jednego mieszkańca, Białoruś znajduje się wśród światowych liderów - i jest kilka razy wyższy niż odpowiednie wskaźniki w Rosji i na Ukrainie. W ogólnym rankingu rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych Białoruś podniosła się z 52 miejsca w 2010 r. na 38 w 2014 r.

-wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 2011-2014, które wyniosły ponad 9 mld USD, przekraczając wartość 2006-2010 lat 2,2-krotnie.

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.