SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE W FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Federacji Rosyjskiej zawsze kusi europejskich, w tym polskich, przedsiębiorców możliwością zbytu swoich towarów, prac lub usług na rynku, obejmującym 140 milionów potencjalnych konsumentów. Oprócz tego, prawo rosyjskie określa specyficzne warunki prowadzenia działalności gospodarczej na niektórych terytoriach. Ciekawym przykładem tej specyfiki są specjalne strefy ekonomiczne.

Zgodnie z Ustawą federalną Federacji Rosyjskiej z dnia 22.07.2005 r. nr 116-FZ o specjalnych strefach ekonomicznych w Federacji Rosyjskiej (dalej: Ustawa o SSE) specjalna strefa ekonomiczna (dalej: SSE; ros. особая экономическая зона) – to część terytorium Federacji Rosyjskiej, którą określa Rząd Federacji Rosyjskiej i na terenie której obowiązuje specjalny reżim prowadzenia działalności gospodarczej, a także na której może być dopuszczalne stosowanie procedury wolnego obszaru celnego. Specjalne strefy ekonomiczne tworzą się w celu rozwoju przemysłów przetwórczych, przemysłów wysokich technologii, rozwoju turystyki, branży sanatoryjno-wczasowej, infrastruktury portowej oraz transportowej, rozwoju technologii oraz komercjalizacji ich wyników, produkcji (wytwarzania) nowych rodzajów towarów.

Na terytorium Federacji Rosyjskiej mogą być tworzone SSE poszczególnych typów:

 1. SSE przemysłowo-produkcyjne;
 2. SSE techniczno-wdrożeniowe;
 3. SSE turystyczno-rekreacyjne;
 4. SSE portowe.

Zgodnie z Ustawą o SSE specjalne strefy ekonomiczne tworzą się na okres 49 lat i termin  ten nie podlega przedłużeniu.

Za Rezydenta SSE uznaje się podmiot działalności gospodarczej, zarejestrowany zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej na terytorium jednostki samorządu terytorialnego, w granicach którego położona jest SSE, i który zawarł z organami zarządzania SSE porozumienie o prowadzeniu działalności w SSE. Podmiot uważa się za rezydenta SSE od dnia wpisu go do rejestru rezydentów SSE o czym podmiotowi wydaje się odpowiednie zaświadczenie.

Porozumienie o prowadzeniu działalności w SSE zawiera się pomiędzy rezydentem SSE, Ministerstwem rozwoju gospodarczego Federacji Rosyjskiej (lub organem władzy wykonawczej podmiotu federalnego Federacji Rosyjskiej – w przypadku przekazania przez Ministerstwo rozwoju gospodarczego Federacji Rosyjskiej praw i obowiązków w zakresie zarządzania SSE) i kompanią zarządzającą. Porozumienie o prowadzeniu działalności w SSE może przewidywać obowiązek upoważnionego organu władzy wykonawczej do zawarcia z rezydentem SSE umowy najmu/dzierżawy w przypadku istnienia mienia państwowego lub samorządowego, położonego w ramach SSE w celu prowadzenia stosownej działalności. Wskazana umowa najmu/dzierżawy mienia państwowego lub samorządowego zawierana jest z rezydentem SSE na okres obowiązania porozumienia o prowadzenia działalności (jeżeli zawarcie umowy na krótszy okres nie jest on wymagany przez rezydenta SSE).

W terminie obowiązania porozumienia o prowadzeniu działalności w SSE rezydent SSE zobowiązuje się prowadzić działalność i dokonać inwestycji w terminie i w sposób przewidziany w porozumieniu, a organy zarządzania SSE zobowiązują się realizować działania, przewidziane przez Ustawę o SSE, w tym nadać do wykorzystania działkę gruntu (jeżeli na potrzeby prowadzenia działalności wymagana jest działka).

Prowadzenie działalności w SSE może przewidywać korzystne ulgi i preferencje przysługujące rezydentom SSE. Reżim ulg i preferencji każdej SSE ma swoją specyfikę, ale co do zasady należą do nich:

 1. Ulgi podatkowe, które mogą przewidywać:
 2. ulgowy reżim opodatkowania CIT (na przykład, stawka podatku CIT dla rezydentów SSE „Moglino” stanowi 0% na 2013-2019 r., 3% na 2020-2021 r., 10% na 2022-2023 r., 13,5% - 2024 r. i dalsze lata);
 3. ulgowy reżim opodatkowania podatkiem od majątku osób prawnych (na przykład, stawka podatku od mienia dla rezydentów SSE „Tolyatti” stanowi 0% na 10 lat od momentu nabycia statusu rezydenta tej SSE);
 4. ulgowy reżim opodatkowania podatkiem transportowym (na przykład, stawka podatku transportowego dla rezydentów SSE „Moglino” stanowi 0% na 10 lat od momentu rejestracji środku transportowego);
 5. ulgowy reżim opodatkowania podatkiem gruntowym (na przykład, stawka podatku od gruntu dla rezydentów SSE „Lipetsk” stanowi 0% na 5 lat od momentu nabycia statusu rezydenta tej SSE);
 6. inne formy ulg podatkowych.
 7. Ulgi w zakresie opłaty składek ubezpieczenia społecznego (na przykład, stawka składek ubezpieczenia społecznego dla rezydentów SSE „Lipetsk” stanowi 14% na 5 lat od momentu nabycia statusu rezydenta tej SSE);
 8. Możliwość zastosowania reżimu wolnego obszaru celnego (na przykład, dla rezydentów SSE „Alabuga”, SSE „Tolyatti”);
 9. Ulgowe warunki dzierżawy gruntu (na przykład, dla rezydentów SSE „Tolyatti”);
 10. Możliwość skorzystania się z prawa do wykupu gruntu (na przykład, dla rezydentów SSE „Alabuga”);
 11. Inne ulgi i preferencje.

Reasumując powyższe, można powiedzieć, że założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach rosyjskich SSE może być bardzo korzystnym rozwiązaniem dla inwestorów zagranicznych ze względu na przewidywane dla rezydentów SSE ulgi i preferencje.

Autor: : Sergii Kochniev, Kancelaria prawna Chałas i Wspólnicy

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.