Prawo

Bezpieczeństwo informacyjne w Kazachstanie nadal zagrożone.

Nasilająca się cyberprzestępczość w Kazachstanie i gwałtowny wzrost poziomu ryzyk w zakresie cyber bezpieczeństwa, spowodowały, że konieczne było opracowanie systemu „Cyber tarcza Kazachstanu”. Takie polecenie wydał Rządowi i Komitetowi Bezpieczeństwa Narodowego Prezydent Republiki Kazachstanu N. Nazarbajew. Zalecenie owe zostało zawarte w corocznym Orędziu Głowy Państwa zatytułowanym "Trzecia Modernizacja Kazachstanu: globalna konkurencyjność" z dnia 31 stycznia…
Czytaj więcej

Złagodzenie obowiązków wizowych dla obywateli Ukrainy

Liberalizacja wizowa dla obywateli Ukrainy jest przesądzona. Posłowie Parlamentu Europejskiego dnia 2 marca 2017 roku ostatecznie zatwierdzili porozumienie osiągnięte 28 lutego 2017 r. między Prezydencją maltańską Rady UE a Parlamentem Europejskim w zakresie liberalizacji wizowej dla obywateli Ukrainy. Porozumienie dotyczy wprowadzenia reżimu bezwizowego dla obywateli Ukrainy podróżujących po strefie Schengen w ciągu 90 dni w…
Czytaj więcej

Uzyskanie zezwolenia na pracę w Republice Kazachstanu – Krótki przegląd zmian w 2017 roku

Podobnie jak w wielu krajach, w zakresie udzielania pracodawcom zezwoleń na zatrudnienie zagranicznej siły roboczej (dalej - zezwolenie), w Kazachstanie przewidziano mechanizm ochronny, aby chronić krajowy rynek pracy, którego celem jest zmniejszenie stopy bezrobocia na rynku pracy, zwiększenia zatrudnienia i przyciąganie wysoko wykwalifikowanych specjalistów zagranicznych. Zezwolenia są wydawane w ramach kwot ustanawianych przez Rząd Republiki…
Czytaj więcej

Skutki reformy podatkowej na Ukrainie – nowelizacje podatkowe w 2017 roku

Z początkiem nowego roku w ramach bieżącej reformy podatkowej na Ukrainie zostało wprowadzono wiele istotnych zmian w zakresie podatków. Do najważniejszych można zaliczyć: nowelizacje ustawodawstwa o podatku VAT, podatku akcyzowym, podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych, przepisów dotyczących cen transferowych, ryczałtu podatkowego, podatku od nieruchomości, podatku ekologicznego oraz jednolitej składki na obowiązkowe ubezpieczenie…
Czytaj więcej

Jak Wyższa Rada Sądownictwa zmieni system sądowy Ukrainy

W związku z uchwaleniem 21 grudnia 2016 r.  Ustawy Ukrainy nr 1798-19 o Wyższej Radzie Sądownictwa, kwestiami systemu sadowego będzie się zajmować nowy organ – Wyższa rada sądownictwa. Dany organ uzyska możliwość odwołania immunitetu, oddelegowania i monitoringu nad powołaniem sędziów na stanowisko. Utworzenie Wyższej rady sadownictwa jest bardzo ważnym elementem w systemie reformy sądów ukraińskich,…
Czytaj więcej

W FEDERACJI ROSYJSKIEJ ZMIENIA SIĘ TRYB UISZCZENIA SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH

Składki na ubezpieczenie w Federacji Rosyjskiej odprowadzane są przez płatników składek dokonujących wypłat pensji i innych wynagrodzeń na rzecz osób fizycznych oddzielnie do każdego państwowego funduszu pozabudżetowego w postaci comiesięcznych obowiązkowych opłat naliczanych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, za który naliczana jest comiesięczna opłata. Do tej pory sposób ustalenia…
Czytaj więcej

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE W FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Federacji Rosyjskiej zawsze kusi europejskich, w tym polskich, przedsiębiorców możliwością zbytu swoich towarów, prac lub usług na rynku, obejmującym 140 milionów potencjalnych konsumentów. Oprócz tego, prawo rosyjskie określa specyficzne warunki prowadzenia działalności gospodarczej na niektórych terytoriach. Ciekawym przykładem tej specyfiki są specjalne strefy ekonomiczne. Zgodnie z Ustawą federalną Federacji Rosyjskiej…
Czytaj więcej

Import produkcji medycznej w Kazachstanie.

Import produkcji medycznej w Kazachstanie jest przeprowadzany zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym na mocy Dekretu Ministra Zdrowia i Rozwoju Społecznego Republiki Kazachstanu z dnia 17 sierpnia 2015 № 668. Równolegle, import leków z krajów niebędących członkami Unii Celnej, jest przeprowadzany zgodnie z Regulaminem o trybie importu na terytorium celne Unii Celnej leków i substancji farmaceutycznych, zatwierdzonego…
Czytaj więcej

Koniec z dopingiem w Rosji ?

Jest jeszcze za wcześnie aby mówić o uchwaleniu przez Dumę nowego prawa antydopingowego w Rosji. Jak wskazuje przegląd sportowy, cytując za PAP-em, projekt ustawy antydopingowej jak na razie jest jednym z początkowych etapów stanowienia systemu antydopingowego w Rosji i ma na celu wprowadzenie zmian do kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. W razie wejścia w życie ustawy…
Czytaj więcej

Reforma sądownictwa polubownego w Rosji – czy zostanie ujarzmiona działalność tzw. sądów „kieszonkowych”?

Od 1 września 2016 w Rosji obowiązują nowe uregulowania w zakresie sądownictwa polubownego. Zmiany dotyczą zarówno zasad postępowania arbitrażowego, jak i całej organizacji sądownictwa pozapaństwowego. Z systemu sądownictwa polubownego jako jednostki instytucjonalne zostały usunięte sądy polubowne. Pojęcie sąd polubowny jest obecnie jednoznaczne z pojęciem arbitra lub kolegium arbitrów. Zamiast poprzedniej instytucji stałych sądów polubownych wprowadzone…
Czytaj więcej