Zmiany w białoruskim prawie inwestycyjnym

 

12 listopada 2015 roku została przyjęta nowelizacja Dekretu Prezydenta Republiki Białorusi nr 10 z dnia 06 sierpnia 2009 roku „O stworzeniu dodatkowych warunków dla działalności inwestycyjnej w Republice Białorusi”. Wchodzi ona w życie 15 maja 2016 r.

Znowelizowana wersja Dekretu nie przewiduje nowych istotnych korzyści i preferencyjnych warunków dla inwestorów. Ważne jest jednak to, że Dekret doprecyzował regulację stosunków pomiędzy państwem a inwestorami.

Dokument wprowadza pewne innowacje, które wcześniej nie były określone przez prawo inwestycyjne, w szczególności:

- umowy inwestycyjne będą zawierać się wyłącznie w odniesieniu do priorytetowych sektorów gospodarki (farmaceutyki, biotechnologii, nanotechnologii i innych). Wykaz priorytetowych sektorów określa Rząd.

- nieruchomości gruntowe na potrzeby realizacji projektów inwestycyjnych będą udostępnienie poza aukcją jedynie w przypadku, gdy grunty figurują w wykazie działek przeznaczonych dla inwestorów lub organizacji w celu budowy obiektów, określonych w zawartych umowach inwestycyjnych. 

- zasada konkurencyjnego wyboru inwestora w przypadku, jeśli dwóch lub więcej inwestorów ubiega się o realizację inwestycji na tej samej nieruchomości gruntowej.

Nowelizacja zapewnia udzielenie różnego rodzaju korzyści i preferencji dla wykonawcy lub podmiotu, wskazanego przez inwestora który opracował dokumentację projektową. W szczególności zwolnione są one z uiszczania opłaty skarbowej z tytułu uzyskania zezwoleń na wykorzystanie zagranicznej siły roboczej na Białorusi. Dotyczy to również uprawnień do wykonania prac etapowych związanych z budownictwem równolegle z opracowaniem, ekspertyzą i zatwierdzeniem niezbędnej dokumentacji projektowej.

Dekret ustanawia obowiązek zwrotu przez inwestorów Republice Białorusi i jej jednostkom administracyjno terytorialnym korzyści uzyskanych podczas realizacji projektów w przypadku nie wykonania bądź nienależytego wykonania umowy inwestycyjnej. Doprowadzić ma to do zwiększenia odpowiedzialności za realizację projektów. Dekret przewiduje prawo do zwolnienia z obciążeń finansowych z tytułu kar za naruszenie warunków umowy inwestycyjnej, jak również prawo do ratalnego układu lub odroczenia płatności z tego tytułu. Należy jednak uwzględnić stopień zaawansowania prac przewidzianych umową inwestycyjną oraz wartości zainwestowanych środków. Ponadto przewiduje się, że w stosunku do inwestora nie mogą być wystosowane roszczenia o zwrot otrzymanych korzyści i zapłatę grzywny w przypadku, gdy nieprzestrzeganie terminów i innych warunków realizacji projektu inwestycyjnego stało się niemożliwe w wyniku niezgodnych z prawem działań lub bezczynności funkcjonariuszy publicznych bądź instytucji państwowych, samorządów w przypadku stwierdzenia braku winy ze strony inwestora.

Dekret wchodzi w życie z dniem 15 maja 2016 roku.

 

 

Autor:

Valeryia Jelenskaja, prawnik

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.