Prawo Kazachskie

Bezpieczeństwo informacyjne w Kazachstanie nadal zagrożone.

Nasilająca się cyberprzestępczość w Kazachstanie i gwałtowny wzrost poziomu ryzyk w zakresie cyber bezpieczeństwa, spowodowały, że konieczne było opracowanie systemu „Cyber tarcza Kazachstanu”. Takie polecenie wydał Rządowi i Komitetowi Bezpieczeństwa Narodowego Prezydent Republiki Kazachstanu N. Nazarbajew. Zalecenie owe zostało zawarte w corocznym Orędziu Głowy Państwa zatytułowanym "Trzecia Modernizacja Kazachstanu: globalna konkurencyjność" z dnia 31 stycznia…
Czytaj więcej

Uzyskanie zezwolenia na pracę w Republice Kazachstanu – Krótki przegląd zmian w 2017 roku

Podobnie jak w wielu krajach, w zakresie udzielania pracodawcom zezwoleń na zatrudnienie zagranicznej siły roboczej (dalej - zezwolenie), w Kazachstanie przewidziano mechanizm ochronny, aby chronić krajowy rynek pracy, którego celem jest zmniejszenie stopy bezrobocia na rynku pracy, zwiększenia zatrudnienia i przyciąganie wysoko wykwalifikowanych specjalistów zagranicznych. Zezwolenia są wydawane w ramach kwot ustanawianych przez Rząd Republiki…
Czytaj więcej

Import produkcji medycznej w Kazachstanie.

Import produkcji medycznej w Kazachstanie jest przeprowadzany zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym na mocy Dekretu Ministra Zdrowia i Rozwoju Społecznego Republiki Kazachstanu z dnia 17 sierpnia 2015 № 668. Równolegle, import leków z krajów niebędących członkami Unii Celnej, jest przeprowadzany zgodnie z Regulaminem o trybie importu na terytorium celne Unii Celnej leków i substancji farmaceutycznych, zatwierdzonego…
Czytaj więcej

Problematyczne kwestie naliczania kary umownej

W ostatnim czasie w Kazachstanie, szeroko rozpowszechniła się praktyka, stosowania w umowach przepisów o "automatycznym" potrąceniu kary umownej od strony, która naruszyła swe obowiązki umowne. Wiele firm z udziałem państwa, nabywa towary lub usługi w dużych projektach infrastrukturalnych, włączając do umów schemat, na podstawie którego dostawca dostaje na początku zaliczkę, a drugą część płatności wypłaca…
Czytaj więcej

Legalizacja dokumentów zagranicznych w Kazachstanie

Wcześniej czy później biznesmenowi przychodzi na myśl poszerzenie obszaru jego działalności. Jednym z atrakcyjnych krajów i szansą dla nowych inwestycji jest Kazachstan. Tamtejszy rynek nadal jest nienasycony i otwarty na nowe towary, technologię i wiedzę. Z uwagi na to najlepszym rozwiązaniem dla rozwoju małego biznesu, jest bezpośrednie odnalezienie dystrybutorów w Kazachstanie, zaś dla dużych inwestorów…
Czytaj więcej

Procedura partycypacyjna w Kazachstanie.

Istotne zmiany w KPC Z dniem 01.01.2016 roku wszedł w życie nowy Kodeks Postępowania Cywilnego (KPC). Biorąc pod uwagę fakt, że poprzednia wersja Kodeksu została przyjęta aż w 1999 roku, potrzeba uchwalenia nowego KPC spowodowana została poprzez obecne realia rynkowe. Dynamicznie ewoluujący rynek oraz rozwój stosunków rynkowych, i związane z tym coraz częstsze występowanie sporów…
Czytaj więcej

Dobrowolna i obowiązkowa certyfikacja produkcji w branży budowlanej.

Certyfikacja w branży budowlanej jest procedurą dobrowolnego lub obowiązkowego potwierdzenia zgodności wyrobów bądź procesów ze standardami międzynarodowymi, normami i / lub regulaminami technicznymi Republiki Kazachstanu. Obowiązkowej certyfikacji podlegają wyroby budowlane umieszczone na liście zatwierdzonej Rozporządzeniem Rządu Republiki Kazachstanu z dnia 20.04.2005 roku N 367 "O obowiązkowym potwierdzeniu zgodności produkcji w Republice Kazachstanu": wykładziny podłogowe z…
Czytaj więcej

Połączenie kodeksu podatkowego i celnego w Kazachstanie

W Kazachstanie prowadzone są prace legislacyjne związane z przeprowadzeniem optymizacji ustawodawstwa podatkowego i celnego. Ich celem jest połączenie norm podatkowych i celnych w jednym kodeksie. Jego wejścia w życie spodziewa się w 2017 roku. Zwracamy uwagę na to, że organy podatkowe i celne były już połączone w Kazachstanie w 2015 roku przede wszystkim w celu…
Czytaj więcej

Kodeks Przedsiębiorców Kazachstanu – Krótki przegląd

Wśród aktów prawnych, który weszły w życie w 2016 roku, jednym z najważniejszych jest Kodeks Przedsiębiorców (dalej Kodeks). W związku z wprowadzeniem do obrotu prawnego Kodeksu z dniem 01 stycznia utraciły moc prawną następujące dotychczasowe akty prawne: Ustawa z dnia 31.01.2006 roku o prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby prywatne Ustawa z dnia 08.01.2003 roku o…
Czytaj więcej

Klauzula arbitrażowa w Kazachstanie

Instytucja sądów prywatnych (arbitrażowych bądź polubownych[1]) w Kazachstanie jest w znacznie mniejszym stopniu rozwinięta w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. Państwo jednak sukcesywnie poszerza ich zakres działalności sądów prywatnych. Dlatego do prawników coraz częściej zwracają się klienci z prośbą o włączenie tej czy innej klauzuli arbitrażowej do kontraktu. Zdecydowanie częściej zdarza się że, podejmowana jest…
Czytaj więcej