Dobrowolna i obowiązkowa certyfikacja produkcji w branży budowlanej.

Certyfikacja w branży budowlanej jest procedurą dobrowolnego lub obowiązkowego potwierdzenia zgodności wyrobów bądź procesów ze standardami międzynarodowymi, normami i / lub regulaminami technicznymi Republiki Kazachstanu. Obowiązkowej certyfikacji podlegają wyroby budowlane umieszczone na liście zatwierdzonej Rozporządzeniem Rządu Republiki Kazachstanu z dnia 20.04.2005 roku N 367 "O obowiązkowym potwierdzeniu zgodności produkcji w Republice Kazachstanu":

 • wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych,  powłoki polimerowe do ścian lub sufitów, impregnowane lub powleczone PCV
 • papier tapetowy (tapety) i inne okrycia ścienne; folia do okien
 • linoleum, powłoki podłogowe na podłożu tekstylny
 • impregnaty, pigmenty, farby, emalie, farby na bazie wody, szpachlówki, wypełniacze, lakiery kolorowe; preparaty na bazie lakierów kolorowych
 • cement i inne materiały wiążące (gips, wapno i inne materiały wiążące), z wyjątkiem klinkieru cementowego
 • azbest
 • konstrukcje betonowe i żelbetowe wykonane z betonu ciężkiego i lekkiego
 • prefabrykaty betonowe i prefabrykaty oraz konstrukcje z betonu ciężkiego i lekkiego, wzmocnione i niewzmocnione wykonane na standardowych projektów (z serii, ND), a mianowicie, bloki fundamentowe, nadproża, belki do 6 metrów długości; płyty, pokrywające do 7,2 m długości; krawężniki, pale, rury betonowe, rozpórkowe (pylon)
 • rury, liny stalowe
 • cegła budowlana, ceramiczna i silikatowa,
 • wyroby wykonane z materiałów dźwiękoszczelnych, termoizolacyjnych i dźwiękochłonnych (wełna mineralna, wełna szklana, włókno szklane, perlit, beton komórkowy, porowate materiały polimerowe)
 • wyroby z cementu azbestowego i cementu z włókna celulozy lub materiałów podobnych, w tym arkuszy azbestowo-cementowych, wodoodporne materiały dachowe (pergamin dachowy, pokrycia dachowe, izolacyjne, dachowe i tym podobne)
 • szkło płaskie
 • elementy budowlane wykonane z tworzyw sztucznych (progi, drzwi, ramy okienne, okiennice)
 • gips, anhydryt, spoiwa gipsowe
 • tłuczeń kamienny

Obowiązkowe potwierdzenie zgodności produkcji odbywa się w formie przyjęcia przez producenta deklaracji o zgodności bądź przeprowadzeniu certyfikacji przez jednostkę akredytowaną oceny zgodności. Dobrowolne potwierdzenie zgodności wyrobu odbywa się w postaci przyjęcia przez producenta deklaracji zgodności na produkcję, która nie podlega obowiązkowej certyfikacji.

Sprawdzenie zgodności produkcji jest przeprowadzane przez  jednostkę akredytowaną potwierdzającą zgodność, w tym taką kontrolę mogą prowadzić firmy prywatne, które uzyskały akredytację na jej przeprowadzenie wydaną przez Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Kazachstanu. W wyniku obowiązkowego potwierdzenia zgodności  produkcji producent uzyskuje odpowiedni certyfikat, który obowiązuje na  całym terytorium Republiki Kazachstanu. Te same organy rejestrują i sprawdzają deklaracje zgodności.

Zatem certyfikacja w branży budowlanej w Kazachstanie stanowi procedurę potwierdzenia zgodności wyrobów budowlanych ustalonym normom i  dzieli się na obowiązkową - dla powyższych grup towarów i dobrowolną, w przypadku których producent / importer samodzielnie określa potrzebę certyfikacji swoich produktów.

Na terytorium Kazachstanu równolegle obowiązują dwa systemy regulowania technicznego – Narodowy System regulowania technicznego i system regulowania technicznego Eurazjatyckiej Unii Gorpodarczej (EUG). W związku z czym jako dopełnienie do wyżej wskazanej listy produkcji podlegającej certyfikacji obowiązkowej (potwierdzeniu zgodności), w Kazachstanie działa również Jedyna lista produkcji podlegająca ocenie (potwierdzeniu) obowiązkowej zgodności w ramach Unii Celnej z wydaniem jedynych dokumentów potwierdzających  (Decyzja Unii Celnej z dnia 07 kwietnia 2011 roku. N620).

Wspomniane wyżej listy są ciągle zmieniane. Przy wejściu w życie regulaminu technicznego EUG na poszczególną produkcję, produkcję tę skreśla się z obowiązkowej listy kazachstańskiej. Na dzień dzisiejszy weszło w życie 21 regulaminów technicznych EUG i nadal obowiązuje ponad 90 regulaminów technicznych Kazachstanu. Trzeba zatem rozumieć, iż z dniem wejścia w życie regulaminu technicznego EUG, wydanie bądź przyjęcie dokumentów o ocenie (potwierdzeniu) zgodności produkcji wymogom obowiązkowym, wcześniej ustalonym aktami prawnymi EUG bądź kraju członkowskiego EUG, nie jest dozwolone.

W Decyzji komisji EUG o uchwaleniu regulaminu technicznego EUG  w trybie obowiązkowym wskazuje się, iż dokumenty o ocenie (potwierdzeniu) zgodności (certyfikaty zgodności bądź deklaracje zgodności), wydane przed dniem wejścia w życie regulaminu technicznego na produkcję należącą do działań  regulaminu technicznego, są ważne do upłynięcia terminu ich ważności wskazanego w decyzji. Również w Decyzji wskazuje się okres w ciągu którego dopuszczalna jest produkcja i wprowadzenie do obrotu produkcji zgodnie z obowiązkowymi wymogami, wcześniej ustalonymi przez akty prawne Unii Celnej bądź prawa państwa członkowskiego Unii Celnej w przypadku posiadania dokumentów o  ocenie (potwierdzeniu) zgodności produkcji wskazanym wymogom obowiązkowym, wydanym bądź uchwalonym do dnia wejścia w życie regulaminu technicznego.

Innymi słowy certyfikat zgodności na produkcję wydany wcześniej w narodowym systemie będzie obowiązywał na terytorium tego kraju w którym go wydano do końca upływu okresu jego ważności bądź do terminu ustalonego w Decyzji. W chwili importu produkcji, na przykład z Rosji do Kazachstanu, w danym okresie przejściowym możliwe jest potwierdzenie zgodności poprzez uznanie certyfikatu zagranicznego w trybie ustalonym przez ustawodawstwo narodowe. W przypadku braku wymaganego certyfikatu zgodności który mógłby zostać uznany , potwierdzenie zgodności jest prowadzone zgodnie z wymogami regulaminu technicznego Unii Celnej.

Produkcja podchodząca pod działanie regulaminów technicznych EUG musi być zaopatrzona  w Jedyny Certyfikat zgodności bądź Jedyną deklarację zgodności z umieszczeniem Jedynego znaku obrotu produkcją EUG. Produkcja, znajdująca się na Jedynej liście również może być zaopatrzona w Jedyny certyfikat zgodności bądź Jedyną deklarację zgodności (na tych dokumentach znak nie musi być umieszczony).

Jeżeli produkcja należąca do Jedynej listy jest zaopatrzona  w certyfikat zgodności wydany w narodowym systemie regulowania technicznego Rosji lub Białorusi to produkcja powinna przejść procedurę potwierdzenia zgodności zgodnie z ustawodawstwem narodowym i takie certyfikaty zgodności muszą być zmienione na certyfikaty kazachstańskie. Produkcja nie podlegająca pod  funkcjonowanie regulaminów technicznych EUG i nie należąca do Jedynej listy podlega ocenie (potwierdzeniu) obowiązkowej zgodnie z ustawodawstwem narodowym. Na przykład importuje się partię linoleum rosyjskiej produkcji. Produkcja posiada certyfikat GOST Rosji, taki certyfikat zgodności musi zostać zamieniony na certyfikat kazachstański.

 

 

Autor: Alexander Voronin, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, Oddział Kazachstan
Kontakt: avoronin@chwp.pl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.