Klauzula arbitrażowa w Kazachstanie

Instytucja sądów prywatnych (arbitrażowych bądź polubownych[1]) w Kazachstanie jest w znacznie mniejszym stopniu rozwinięta w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. Państwo jednak sukcesywnie poszerza ich zakres działalności sądów prywatnych. Dlatego do prawników coraz częściej zwracają się klienci z prośbą o włączenie tej czy innej klauzuli arbitrażowej do kontraktu. Zdecydowanie częściej zdarza się że, podejmowana jest reprezentacja interesów stron w sporach opartych na umownej klauzuli arbitrażowej.

Reprezentacja interesów klientów w sporach przed sądami arbitrażowymi dość często jest utrudniana, gdyż do tekstu umowy wprowadzono błędną klauzulę arbitrażową. Najczęstszymi błędami przy jej sporządzaniu są:

  1. Wskazanie nieistniejącego sądu arbitrażowego, na przykład "spory wynikające z niniejszej umowy są rozpatrywane w Sądzie Arbitrażowym miasta Almaty" taki sąd nie istnieje.
  2. Błędne odniesienie do istniejącego trybunału arbitrażowego, w tym przypadku gdy sądnie ma prawa do rozpatrzenia sporu takiego rodzaju, na przykład "spory wynikające z niniejszej umowy są przedmiotem rozpatrzenia w Kazachstańskim Międzynarodowym Arbitrażu zgodnie z jego regulaminem," przy tym,że stroną sporu jest korporacja z udziałem państwa[2];
  3. Wskazanie niewiarygodnego sądu arbitrażowego, zdarza się że, po rozpatrzeniu sporu sąd arbitrażowy został zlikwidowany, a orzeczenie tego sądu zostało uznane za nielegalne w sądzie państwowym.

Zgodnie z prawem Kazachstanu błędna klauzula arbitrażowa powoduje przekazanie sprawy do sądu państwowego w miejscu siedziby pozwanego. Pociąga to za sobą pewnego rodzaju problemy. Pozwany może znajdować się poza granicami Kazachstanu, a rozpatrzenie sporu w sądzie państwowym trwa dłużej. Strona wygrana pozbawiona jest takiej korzyści jak zakaz złożenia zażalenia orzeczenia arbitrażowego (apelacji). Ponadto udowodnienie zasadności prawnej klauzuli arbitrażowej powoduje dodatkowe koszty dla klienta.

Zaleca się sprawdzenie wszystkich umów pod względem ważności klauzuli arbitrażowej i w przyszłości albo dołączenie do swoich tekstów gotowych klauzul arbitrażowych poważnych sądów arbitrażowych/sądów polubownych, bądź zlecenie opracowania klauzuli arbitrażowej profesjonalnym prawnikom.

Autor:
Vladislav Dubrovin, prawnik

Zgodnie z ustawami "O arbitrażu międzynarodowym " i "Osądach polubownych", arbitraże międzynarodowe rozpatrują spory z udziałem firm zagranicznych, sądy polubowne rozpatrują spory wyłącznie między firmami Kazachstanu.
Spory z udziałem państwa są rozpatrywane wyłącznie w sądach państwowych.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.