Uzyskanie zezwolenia na pracę w Republice Kazachstanu – Krótki przegląd zmian w 2017 roku

Podobnie jak w wielu krajach, w zakresie udzielania pracodawcom zezwoleń na zatrudnienie zagranicznej siły roboczej (dalej - zezwolenie), w Kazachstanie przewidziano mechanizm ochronny, aby chronić krajowy rynek pracy, którego celem jest zmniejszenie stopy bezrobocia na rynku pracy, zwiększenia zatrudnienia i przyciąganie wysoko wykwalifikowanych specjalistów zagranicznych.

Zezwolenia są wydawane w ramach kwot ustanawianych przez Rząd Republiki Kazachstanu. Udzielenie zezwoleń jest uregulowane przez Uchwałę czasowo pełniącego funkcje Ministra Zdrowia i Rozwoju Społecznego Republiki Kazachstanu z dnia 27 czerwca 2016 № 559 "w sprawie zatwierdzenia regulaminu oraz warunków wydawania i (lub) przedłużenia pracodawcom zezwoleń do zatrudniania zagranicznej siły roboczej, a także realizacji transferów wewnątrz korporacyjnych " (dalej – regulamin). Nowe przepisy weszły w życie w dniu 01.01.2017 roku i mają służyć uproszczeniu pozyskiwani zezwoleń dla celów podniesienia oceny atrakcyjności inwestycyjnej Kazachstanu.

Jak wynika z powyższego tytułu Regulaminu, zezwoleń udziela się w trybie normalnym i w ramach transferu wewnątrz korporacyjnego (dalej – transfer). Niniejszy artykuł zawiera cenne informacje o niektórych zmianach obydwu trybów zatrudnienia zagranicznych specjalistów w Kazachstanie.

Udzielenie zezwolenia zależy od kategorii pracownika (stanowiska: szefowie i ich zastępcy, szefowie jednostek strukturalnych, specjaliści, pracownicy kwalifikowani), udziału lokalnego w personelu firmy, kwalifikacji pracownika i spełnienia szczególnych warunków określonych w Regulaminie i odnoszących sie do poszczególnych kategorii pracowników (utworzenie dodatkowych miejsc pracy, przekwalifikowanie w zawodzie pracownika zagranicznego, szkolenie profesjonalne w zawodzie pracownika zagranicznego, szkolenia zawodowe obywateli Republiki Kazachstanu).

Podstawowymi zmianami w Regulaminie są:

Brak obowiązku poszukiwania kandydata na rynku krajowym. Poprzednie zasady wymagały od pracodawcy publikowania ogłoszeń o pracę oraz opisu wymagań dotyczących kandydata jak również złożenia do agencji oryginałów czasopism krajowych i / lub lokalnych gdzie zamieszczone zostały jego ogłoszenia o pracę.Tylko pod tym warunkiem pracodawca mógł złożyć dokumenty do agencji pracy. Obecnie Regulamin przewiduje jedynie skierowanie informacji o ogłoszeniach o pracę do autoryzowanej agencji pracy w miejscu zatrudniania pracowników zagranicznych.

Zgodnie z nowym regulaminem, pracodawca jest zwolniony z obowiązku wpłacenia kaucji na specjalny rachunek bankowy, jako gwarancji wyjazdu pracowników zagranicznych z Republiki Kazachstanu. Jednakże istnieją również wady tego regulaminu, bowiem ustawodawca wprowadził zróżnicowane opłaty za udzielanie tych zezwoleń. Na przykład, minimalny poziom opłaty w przypadku zatrudnienia pracowników 1 kategorii w branżach: transportowej , logistycznej i magazynowania, usług hotelarskich i gastronomicznych, informacji i komunikacji wynosi około 900 euro. Natomiast największe wpływy do budżetu gwarantuje zatrudnianie pracowników 4 kategorii - w branży budowanej wynosić będzie 1650 euro. Wysokość opłat jest szacunkowa i wyliczana jest na podstawie średniego kursu Narodowego Banku Republiki Kazachstanu. Tak więc, jeśli uprzednio udzielano zezwolenia bezpłatnie, w dzisiejszych czasach pracodawca jest zobowiązany zapłacić za nie znaczną kwotę.

Pozytywnie zmienione zostały również warunki udzielania i przedłużania zezwoleń. Przykładowo przy uzyskiwaniu zezwoleń o pracę wymaganych w stosunku do pracowników 2 i 3 kategorii (szefów działów, specjalistów), udziela się ich na okres 12 miesięcy z możliwością rocznego przedłużenia. Jednakże z procedury tej nie można skorzystać wyłącznie trzykrotnie. Wcześniej przepis ten zawierał ograniczenia dotyczące dwukrotnego przedłużenia okresu zezwolenia. Tak więc ustawodawca udostępnił możliwość przedłużenia zezwolenia aż o roczny okres czasu. Na korzyść skróceniu z 15 do 7 dni uległ czas rozpatrywania dokumentów przez Komisję.
Termin płatności opłaty skarbowej zamiast 20 uprzednio obowiązujących i przeznaczonych na złożenie depozytu zabezpieczającego dni, ustalono obecnie na poziomie 10. Okres wydania samego zezwolenia skrócono z 3 do 2 dni. Łącznie cały okres udzielenia zezwolenia uległ skróceniu średnio z 60 do 20 dni roboczych.

Transfer wewnątrz korporacyjny
Po raz pierwszy od wielu lat, w pełni uregulowano procedurę udzielania zezwoleń w ramach transferu wewnątrz korporacyjnego, jak również skonkretyzowano jego pojęcie. Zgodnie z Regulaminem, transfer wewnątrz korporacyjny – jest to czasowy, objęty okresem ustalonym w umowie o pracę, przy czym okresem nie dłuższym niż trzyletnim, z możliwością przedłużenia o jeden rok transfer cudzoziemca lub bezpaństwowca wykonującego prace na stanowisku szefa, menagera lub specjalisty podmiotu prawnego założonego na terytorium państwa członkowskiego WTO, umiejscowionego i działającego poza terytorium Republiki Kazachstanu, do oddziału, przedstawicielstwa, spółki córki danej osoby prawnej założonych na terytorium Republiki Kazachstanu zgodnie z ustawodawstwem Republiki Kazachstanu.

W wyniku reglamentacji zostały wprowadzone pewne ograniczenia. Zmniejszono liczbę kategorii pracowników kierowanych do Kazachstanu w ramach transferu, z listy takiej wyłączono pracowników kwalifikowanych, zastępców szefów, szefów jednostek strukturalnych. Na podstawie transferu zezwolenie mogą uzyskać tylko szefowie, menagerowie i specjaliści.

Regulamin przewiduje szereg wymagań, które muszą być spełnione przy transferze. Przede wszystkim, zagraniczna osoba prawna wysyłająca pracownika musi być zarejestrowana w państwie członkowskim Światowej Organizacji Handlu, a także skierować pracownika do spółki zależnej, oddziału lub przedstawicielstwa z siedzibą w Republice Kazachstanu. Działalność powinna być prowadzona w sektorach gospodarki, zatwierdzonych przez rząd Republiki Kazachstanu. Jednocześnie Regulamin ustanawia wymóg dotyczący doświadczenia zawodowego zatrudnianego pracownika, a mianowicie nakłada na niego obowiązek funkcjonowania przez okres min 1 roku jako osobowość prawną,
w ramach której transfer jest dokonywany.

W firmie pracodawcy zatrudniającego pracowników zagranicznych(menagerów i specjalistów) w ramach transferu, nie może przekraczać 50 proc. ogółu personelu kazachskiego stosownej kategorii (udział lokalny).Przy zatrudnianiu pracowników zagranicznych na stanowisko kierownicze wymagania dotyczące udziału lokalnego nie są stosowane. Zatem procedura uzyskania zezwolenia na pracę dla pracownika zagranicznego w Kazachstanie stała się łatwiejsza, szybsza i bardziej przejrzysta. Z drugiej strony zaś pracodawca staje przed trudnym wyborem, który sposób wybrać i w ramach jakiej procedury zatrudnić pracownika zagranicznego oraz jakie koszty ponieść, jednocześnie pamiętając że przy wyborze procedury transferu należy również rozważyć konsekwencje otwarcia oddziału, przedstawicielstwa lub zależnej spółki zagranicznej.

Mimo, iż podjęcie finalnej decyzji zawsze będzie leżało w rękach pracodawcy, proszę pamiętać, że Prawnicy z oddziału Kazachskiego Kancelarii Chałas i Wspólnicy oferują wszelkie informacje jak i kompleksową pomoc prawną w zakresie prawidłowego uregulowania stosunku pracy.

Autor: Alexander Voronin. Prawnik Kancelarii Chałas i Wspólnicy – Oddział Kazachstan

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.