Wybrane umowy międzynarodowe między Polska a Republiką Kazachstanu o wzajemnej współpracy w różnych dziedzinach

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji od 21.09.1994r.

Umowa ta umacnia i rozszerza warunki współpracy gospodarczej i handlowej między państwami, stwarza korzystne warunki do inwestowania przez inwestorów jednej Umawiającej się Strony na terytorium drugiej Umawiającej są Strony, uznając, że popieranie i wzajemna ochrona inwestycji zagranicznych zgodnie z niniejszą Umową będzie sprzyjać rozwojowi gospodarczemu Umawiających się Stron. Umowa określa popieranie i ochronę inwestycji, transfery płatności oraz klauzulę korzystniejszego traktowania.

Konwencja między Rządem Republiki Kazachstanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu majątku od 21.09.1994r.

Konwencja ta określa porządek eliminacji podwójnego opodatkowania między państwami uczestniczącymi i identyfikuje możliwości jej zapobiegania. Konwencja dotyczy podatków od dochodu i kapitału nałożonych przez Umawiające się Państwo albo jego jednostki administracyjne lub władze lokalne, bez względu na sposób ich pobierania.

Umowa między Rządem Republiki Kazachstanu, a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy gospodarczej od 06.07.2005r.

Niniejsza Umowa uwzględnia postanowienia Umowy o partnerstwie między Republiką Kazachstanu z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Brukseli dnia 23 stycznia 1995 roku.
Współpraca w ramach niniejszej Umowy, ukierunkowana na:

1. wykorzystanie potencjału gospodarczego dla wzmocnienia dwustronnych stosunków gospodarczych;
2. intensyfikację dwustronnych stosunków gospodarczych, w szczególności w zakresie inwestycji, innowacji i finansowania działalności gospodarczej;
3. rozwój infrastruktury transportowej i transportu energii;
4. rozwój międzyregionalnej współpracy gospodarczej.

UMOWA między Rządem Republiki Kazachstanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie międzynarodowego transportu drogowego z dnia 23 maja 1997 roku.

Umowa ta określa procedurę stosowaną do międzynarodowego ruchu pasażerskiego i towarowego między Republiką Kazachstanu i Rzeczypospolitej Polskiej, tranzytu przez ich terytoria a także do krajów trzecich i w odwrotnym kierunku, wykonywanych pojazdami, zarejestrowanymi na terytorium Państwa jednej z Umawiających się Stron.

Umowa między Rządem Republiki Kazachstanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy i handlu od 14.11.1992r.

Umowa ta jest pierwszym dokumentem podpisanym między dwoma krajami i jest początkiem współpracy biznesowej. Zgodnie z niniejszą Umową Strony promować rozwój stosunków gospodarczych i handlowych między obu krajami, zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w krajach Umawiających się Stron na podstawie równości i wzajemnych korzyści.

Umowa między Rządem Republiki Kazachstanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych z dnia 24 maja 2002 roku.

Umawiające się Strony za pośrednictwem organów celnych, w ramach swoich uprawnień i zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Umawiających się Stron, będą sobie udzielać wzajemnej pomocy w zakresie:

a) udoskonalenia kontroli celnej przewozów pasażerskich i towarowych oraz międzynarodowych przesyłek pocztowych między państwami Umawiających się Stron;
b) zapewnienia prawidłowego pobierania ceł, podatków i innych opłat, a także stosowania ulg celnych;
c) wykrywania, zapobiegania i prowadzenia dochodzeń w sprawie naruszeń przestępstw celnych;
d) szkolenia zawodowego pracowników służb celnych i zapoznawania ich z narzędziami technicznymi, wykorzystywanymi w służbach celnych Umawiających się Stron;
e) wymiana informacji w zakresie nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich analogami i prekursorami.

Pomoc wzajemna w ramach niniejszej Umowy będzie okazywana zgodnie z ustawodawstwem krajowym Umawiających się Stron oraz w ramach uprawnień i możliwości organu celnego proszonego o pomoc. W razie potrzeby organ celny proszony o pomoc może zgłosić się o pomoc do innych kompetentnych organów.

Umowa między Rządem Republiki Kazachstanu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych od 29.03.2007r.

Niniejsza Umowa upoważnia obywateli legitymujących się ważnym paszportem dyplomatycznym wydanym przez państwo jednej z Umawiających się Stron do wjazdu, wyjazdu i tranzytu przez terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony bez wizy przez każde prawnie dozwolone przejście graniczne.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.