Zamówienia publiczne w Kazachstanie

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi stosunki społeczne powstające pomiędzy podmiotami systemu zamówień publicznych w procesie wykonania przez nich działalności w sferze zamówień publicznych są Ustawa z dnia 21 lipca 2007 roku N 303-III i Kodeks Cywilny Republiki Kazachstanu.

W niektórych przypadkach zakupy są wykonywane bez zastosowania norm ustawodawstwa o zamówieniach publicznych reglamentujących wybór dostawcy i zawarcie z nim umowy o zamówieniach publicznych, zgodnie z wykazem dóbr i usług, ustanowionym przez ustawodawstwo.

Ustawodawstwo przewiduje również ograniczenia związane z udziałem w zamówieniach publicznych niektórych kategorii dostawców. Do takich ograniczeń należą m.in. stosunki pokrewności, zależność osób prawnych bądź fizycznych, przygotowanie przez potencjalnego dostawcę na rzecz zamawiającego dokumentacji przetargowej bądź jej części do rozpoczęcia procesu zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne, z wyjątkiem przypadków w których towary lub usługi są nabywane bez uwzględnienia przepisów o zamówieniach publicznych, realizowane są w jednej z następujących form:

 1. Konkursu, który może mieć formę dwuetapową;
 2. Zapytania o propozycje cenowe;
 3. Zakupu z jednego źródła;
 4. Zakupu na aukcjach;
 5. Zakupu za pośrednictwem giełd towarowych.

Zamówienia publiczne w formie konkursu

Zamówienia publiczne w formie konkursu są podstawowym sposobem przeprowadzenia zamówień publicznych towarów, prac i usług nabywanych dla potrzeb państwowych. Zakupy mogą się odbywać w formie jak otwartego tak i zamkniętego konkursu. Zamknięty konkurs jest przeprowadzany w przypadku nabycia przez zamawiającego specyficznych towarów, prac bądź usług poprzez zaproszenie ograniczonego kręgu dostawców. Posiadają oni specyficzne towary i prawo do ich realizacji bądź na mocy ustawodawstwa (licencje, zezwolenia) posiadającją prawo do świadczenia określonych usług lub wykonania prac w określonej sferze działalności. Otwarty konkurs odwrotnie, skierowany jest na zaangażowanie jak największej liczby dostawców i odzwierciedla tym samym wszystkie zasady, na których się opierają zamrowienia publiczne w Republice Kazachstanu.

Zamówienia publiczne w formie zapytania o oferty cenowe

Zamówienia publiczne w formie zapytania o oferty cenowe są przeprowadzane w przypadku jednorodnych towarów, prac i usług, jeżeli ich roczna wartość w ekwiwalencie pieniężnym nie przekracza 4000 Miesięcznego Wskaźnika rozliczeniowego (MWR) ustalonego na stosowny rok finansowy przez ustawę o budżecie. Zamówienia publiczne w formie zapytania o oferty cenowe pozwalają zamawiającemu uniknąć drogiej i długotrwałej procedury, więcej tego w tej formie zamówień decydującym czynnikiem jest cena. Zwycięzcą jest potencjalna dostawca który złożył najniższą ofertę cenową.

Zamówienia publiczne w formie zakupu z jednego źródła

Zamówienia publiczne w formie zakupu z jednego źródła mogą być przeprowadzone jeśli:

 1. Zamawiający ma potrzebę zakupu u tego samego dostawcy w celu unifikacji, standaryzacji bądź zapewnienia zgodności z już posiadanymi towarami, technologiami, pracami bądź usługami;
 2. Zamówienia publiczne w formie konkursu uznano za nieważne;
 3. Istnieje konieczność w przeprowadzeniu zakupu na potrzeby codzienne lub cotygodniowe na okres do ukończenia zamówień publicznych w formie konkursu albo aukcji i nabycia mocy prawnej przez umowę o zamówieniach publicznych;
 4. Zastosowane przez organizatora zamówień publicznych środki nie zaskutkowały zawarciem umowy o zamówieniach publicznych;
 5. aukcje uznano za nieważną.

Przy przeprowadzeniu zamówień publicznych w formie zakupu z jednego źródła organizator kieruje do potencjalnych dostawców pisemne zaproszenie do udziału w zamówieniach publicznych, a więc tym samym, zamawiający samodzielnie określa kręg potencjalnych dostawców.

Zamówienia publiczne w formie aukcji.

Zamówienia publiczne w formie aukcji są przeprowadzane w trybie czasu realnego na portalu internetowym zamówień publicznych. Przedmiotem zamówień publicznych w formie aukcji mogą być towary, prace i usługi, wyliczone w wykazie uchwalanym przez organ upoważniony. Aukcja jest przeprowadzana na jeden przedmiot, przy czym przedmiotem aukcji jest towar, praca lub usługa, której wartość roczna przekracza 4000 MWR. Aukcja przeprowadzana jest na portalu internetowym zamówień publicznych. Przeprowadza się ją poprzez obniżenie bieżącej oferty cenowej poczynając od sumy przeznaczonej na zakup towarów, prac i usług, które są przedmiotem przeprowadzanej aukcji.

Zamówienia publiczne za pośrednictwem giełd towarowych odbywają się zgodnie z ustawodawstwem Republiki Kazachstanu o giełdach towarowych na podstawie wykazu towarów giełdowych. Informacje o przeprowadzanych zamówieniach publicznych i ich wynikach są publikowane na portalu internetowym zamówień publicznych.

Chcąc wziąć udział w zamówieniu, należy:
- uzyskać elektroniczny podpis cyfrowy
- zarejestrować się na portalu internetowym zamówień publicznych w roli dostawcy.

Kontakt:
Alexander Voronin, prawnik
T: +7 (727) 244 04 60
E: avoronin@chwp.kz


 1. Istnieje wykaz towarów i usług, które są nabywane swobodnie.
 2. Miesięcznego Wskażnika rozliczeniowego (MWR) – 1982 tenge (ok. 7 USD)
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.