W FEDERACJI ROSYJSKIEJ ZMIENIA SIĘ TRYB UISZCZENIA SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH

Składki na ubezpieczenie w Federacji Rosyjskiej odprowadzane są przez płatników składek dokonujących wypłat pensji i innych wynagrodzeń na rzecz osób fizycznych oddzielnie do każdego państwowego funduszu pozabudżetowego w postaci comiesięcznych obowiązkowych opłat naliczanych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, za który naliczana jest comiesięczna opłata.
Do tej pory sposób ustalenia wysokości i opłaty składek ubezpieczenia do: Funduszu Emerytalnego Federacji Rosyjskiej na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, do Funduszu Ubezpieczenia Socjalnego Federacji Rosyjskiej na obowiązkowe ubezpieczenie socjalne w przypadku tymczasowej niezdolności do pracy i w związku z macierzyństwem, do Federalnego Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego na obowiązkowe ubezpieczenia medyczne regulowany jest przez Ustawę federalną z dnia 24.07.2009 r. Nr 212-FZ o składkach na ubezpieczenie do Funduszu Emerytalnego Federacji Rosyjskiej, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Federacji Rosyjskiej, Federalnego Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Natomiast od 1 stycznia 2017 roku funkcja kontroli dokonania wpłat składek ubezpieczeniowych, przestrzegania terminów opłat, przyjmowania i sprawdzenia prawidłowości sprawozdań, dokonanie potrąceń lub zwrotów nadmiernie uiszczonych składek, odzyskania zaległości, kar, odsetek dotyczących składek ubezpieczeniowych, w tym za 2016 i poprzednie lata, będzie należała do urzędów skarbowych Federacji Rosyjskiej.
Ustawą z dnia 3 lipca 2016 roku, która wchodzi w życie 01 stycznia 2017 do Kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej został dodany Dział XI „Składki ubezpieczeniowe w Federacji Rosyjskiej”, który zawiera 34 rozdział Składki ubezpieczeniowe. Składki na ubezpieczenie w rozumieniu Kodeksu podatkowego po nowelizacji są obowiązkowe opłaty na obowiązkowe ubezpieczenia:
• emerytalne,
• społeczne w przypadku tymczasowej niezdolności do pracy i w związku z macierzyństwem,
• medyczne nałożone na organizacje i osoby fizyczne w celu finansowego wsparcia realizacji praw osób ubezpieczonych na otrzymanie ubezpieczeniowego zabezpieczenia według odpowiedniego rodzaju ubezpieczenia społecznego.
Kodeksu podatkowego nie stosuje się do stosunków dotyczących ustanowienia oraz pobierania składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, a również do stosunków powstałych z powodu realizacji kontroli opłacania tych składek, działań (zaniechania działań) urzędników właściwych organów kontrolnych oraz podciągnięcia do odpowiedzialności osób winnych.
Analiza postanowień rozdziału 34 pozwala dojść do wniosku, że płatnicy składek ubezpieczeniowych, przedmiot obciążenia składkami ubezpieczeniowymi, tryb określenia podstawy dla naliczenia składek ubezpieczeniowych, taryfy oraz tryb opłaty składek co do zasady pozostają bez zmian w porównaniu z obowiązującą w 2016 roku Ustawą federalnej Nr 212-FZ. To oznacza, że przy przekazaniu administrowania składek ubezpieczeniowych do urzędów skarbowych zmienia się tylko tryb opłaty tych składek oraz przedstawienia wyliczeń dotyczących składek ubezpieczeniowych.

Autor: Valeria Jelenskaja
Prawnik Działu Wschodniego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy,

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.