Reforma sądownictwa polubownego w Rosji – czy zostanie ujarzmiona działalność tzw. sądów „kieszonkowych”?

Od 1 września 2016 w Rosji obowiązują nowe uregulowania w zakresie sądownictwa polubownego. Zmiany dotyczą zarówno zasad postępowania arbitrażowego, jak i całej organizacji sądownictwa pozapaństwowego.

Z systemu sądownictwa polubownego jako jednostki instytucjonalne zostały usunięte sądy polubowne. Pojęcie sąd polubowny jest obecnie jednoznaczne z pojęciem arbitra lub kolegium arbitrów. Zamiast poprzedniej instytucji stałych sądów polubownych wprowadzone zostaną stale funkcjonujące kancelarie arbitrażowe pełniące głównie funkcję administracyjno-organizacyjną. W odróżnieniu od do tej pory funkcjonujących stałych sądów polubownych założyć je można będzie wyłącznie przy organizacji niekomercyjnej mającej uprawnienia specjalne wydane przez Rząd. Kancelaria taka nie będzie mogła funkcjonować jednocześnie przy dwóch i więcej organizacjach non-profit. Zaznaczyć należy również , że dla dwóch instytucji z wieloletnimi tradycjami w sferze arbitrażu - Międzynarodowego Komercyjnego Sądu Arbitrażowego oraz Komisji Arbitrażowej ds. Morskich przy Izbie Handlowo-Przemysłowej FR wprowadzone zostały normy specjalne.

Kancelaria arbitrażowa będzie mogła pełnić funkcje administrowania arbitrażu dopiero po zakończeniu formowania organów kancelarii, zdeponowaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości regulaminu arbitrażu, opublikowaniu regulaminu i zawiadomieniu ministerstwa o jego publikacji.
Wśród nowości z zakresu kompetencji „stałego” arbitrażu są ograniczenia wykazu spraw, które można oddać pod ich rozstrzygnięcie. Tak, na przykład, sądy polubowne nie będą mogły rozstrzygać niektórych sporów korporacyjnych, w szczególności, w sprawach zwoływania zgromadzeń wspólników, sporów związanych z bankructwem, ochroną praw i interesów grupy osób.

Co do zasady pozostanie możliwość powołania sądu polubownego ad hoc. Taki sąd nie będzie miał jednak kompetencji do rozstrzygnięcia sporów korporacyjnych. Arbitrzy powołani ad hoc nie będą mogli też skorzystać z zapytań do sądów państwowych o wsparcie w zakresie uzyskania dowodów.

Autor: Alena Rzepka, Szefowa Departamentu Wschodniego Kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.