W Rosji w przeciągu około 1 miesiąca możliwe jest uzyskanie orzeczenia sądu arbitrażowego

Od 1 czerwca 2016 roku w Federacji Rosyjskiej weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania arbitrażowego, w której pojawiło się nowe odrębne postępowanie w postępowaniu arbitrażowym – jakim jest postępowanie nakazowe.
Z wprowadzeniem ww. zmian zaistniała możliwość uzyskania nakazu sądowego w ciągu około 1 miesiąca od momentu złożenia wniosku do sądu do momentu wejścia w życie wydanego przez sąd nakazu sądowego. Przy czym nakaz sądowy jednocześnie stanowi tytuł wykonawczy.
Nakaz sądowy wydawany jest przez sędziego jednoosobowo bez wzywania stron, na podstawie wniosku o windykacji należności według roszczeń wierzyciela m.in. wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jeżeli wartość przedmiotowych roszczeń nie przekracza czterysta tysięcy rubli rosyjskich (około 23 480 zł).
Roszczenia wierzyciela powinny być oparte o dokumenty, ustanawiające zobowiązania pieniężne, które uznawane się przez dłużnika, ale nie wykonują się.
Postępowanie nakazowe w ramach Kodeksu postępowania cywilnego Federacji Rosyjskiej istnieje już od lat, w związku z czym niektóre wnioski w orzeczeniach Sądu Najwyższego dotyczące postępowania nakazowego rozpatruje się w ramach postępowania cywilnego, naszym zdaniem,postępowanie to powinno mieć zastosowanie również w odniesieniu do postępowania arbitrażowego. Zgodnie z ww. orzeczeniami, nakaz sądowy wydawany jest wyłącznie w ramach roszczeń bezspornych, które wykluczają zaistnienie jakiegokolwiek sporu, w związku z tym, że bezsporność roszczeń jest podstawową przesłanką przeprowadzenia postępowania nakazowego.
Opłata skarbowa za złożenie wniosku o wydanie nakazu sądowego wynosi 50% wysokości opłaty skarbowej za złożenie pozwu o charakterze majątkowym, czyli opłata skarbowa w ramach postępowania nakazowego jest wówczas dwa razy niższa.

Autor: Aliaksei Alisevich, prawnik Kancelarii prawnej Chałas i Wspólnicy

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.