Prawo Ukraińskie

Złagodzenie obowiązków wizowych dla obywateli Ukrainy

Liberalizacja wizowa dla obywateli Ukrainy jest przesądzona. Posłowie Parlamentu Europejskiego dnia 2 marca 2017 roku ostatecznie zatwierdzili porozumienie osiągnięte 28 lutego 2017 r. między Prezydencją maltańską Rady UE a Parlamentem Europejskim w zakresie liberalizacji wizowej dla obywateli Ukrainy. Porozumienie dotyczy wprowadzenia reżimu bezwizowego dla obywateli Ukrainy podróżujących po strefie Schengen w ciągu 90 dni w…
Czytaj więcej

Skutki reformy podatkowej na Ukrainie – nowelizacje podatkowe w 2017 roku

Z początkiem nowego roku w ramach bieżącej reformy podatkowej na Ukrainie zostało wprowadzono wiele istotnych zmian w zakresie podatków. Do najważniejszych można zaliczyć: nowelizacje ustawodawstwa o podatku VAT, podatku akcyzowym, podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych, przepisów dotyczących cen transferowych, ryczałtu podatkowego, podatku od nieruchomości, podatku ekologicznego oraz jednolitej składki na obowiązkowe ubezpieczenie…
Czytaj więcej

Jak Wyższa Rada Sądownictwa zmieni system sądowy Ukrainy

W związku z uchwaleniem 21 grudnia 2016 r.  Ustawy Ukrainy nr 1798-19 o Wyższej Radzie Sądownictwa, kwestiami systemu sadowego będzie się zajmować nowy organ – Wyższa rada sądownictwa. Dany organ uzyska możliwość odwołania immunitetu, oddelegowania i monitoringu nad powołaniem sędziów na stanowisko. Utworzenie Wyższej rady sadownictwa jest bardzo ważnym elementem w systemie reformy sądów ukraińskich,…
Czytaj więcej

W Ukrainie rozpoczną działania prywatni komornicy

Zgodnie ze Strategią zrównoważonego rozwoju „Ukraina – 2020” reforma sądowa jest priorytetową dla społeczeństwa ukraińskiego. Bezstronność, sprawiedliwość i niekorumpowalność orzeczeń sądowych jest bardzo ważnym elementem życia społecznego. Ale oprócz wydawania przez sądy sprawiedliwych orzeczeń również ważne jest ich szybkie i skuteczne wykonywanie. Z uwagi na to ma zostać zaprowadzony efektywny system ich egzekwowania.    …
Czytaj więcej

KUKE chce łagodniej traktować Ukrainę.

Ciągłe zainteresowanie polskich firm eksportem na Ukrainę oraz pozytywne doświadczenia płatnicze doprowadziły do zmiany polityki oceny ryzyka tego kraju. Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych zatwierdził narodowy wniosek ubezpieczyciela o liberalizację kryteriów oceny ryzyka transakcji z kontrahentami z Ukrainy. Analizy wskaźników moralności płatniczych ukraińskich partnerów handlowych, spadek zgłoszeń o podejmowanie działań windykacyjnych czy wypłatę odszkodowań pozwoliły KUKE…
Czytaj więcej

Zmiany w Konstytucji Ukrainy dotyczące wymiaru sprawiedliwości.

Konstytucja Ukrainy przewiduje, że głównym obowiązkiem Państwa jest stwierdzenie i zabezpieczenie praw i wolności człowieka. Wykonywanie tego obowiązku jest niemożliwym bez funkcjonowania skutecznego mechanizmu sądowej obrony praw i wolności osoby w przypadku ich naruszenia. Zgodnie ze Strategią zrównoważonego rozwoju „Ukraina – 2020” reforma sądowa jest priorytetową dla społeczeństwa ukraińskiego. 02 czerwca 2016 r. została przyjęta…
Czytaj więcej

Reforma sądowa w Ukrainie

Zgodnie z ostatnimi badaniami socjologicznymi przeprowadzonymi w Ukrainie, zaufanie do systemu sądowego kształtuje się na poziomie 5-10%. Jest ono niższe niż w stosunku do innych instytucji państwowych. Na niski poziom zaufania do systemu sądownictwa wpłynęły 3 różne czynniki: - korupcja – niestety jest zjawiskiem spotykanym również w sądownictwie. Wielu badanych wskazało na występowanie korupcji wśród…
Czytaj więcej

Uproszczenie rejestracji państwowej środków leczniczych w Ukrainie.

Zgodnie z postawieniami Konstytucji Ukrainy zdrowie człowieka jest uznawane za jedno z najwyższych wartości społecznych w Ukrainie. Dlatego reforma branży medycznej, w szczególności rynku farmaceutycznego jest jednym z priorytetowych obszarów objętych reformami w Ukrainie. Według badań objętość rynku środków leczniczych Ukrainy w 2014 roku wyniosła około 34,8 mld UAH . Dnia 16 czerwca 2016 roku…
Czytaj więcej

Pierwsze wyniki obowiązywania umowy o wolnym handlu pomiędzy Ukrainą i UE.

Strefy wolnego handlu maja na celu zniesienie barier handlowych. Umowa o wolnym handlu (zwana dalej jako DCFTA) zawarta pomiędzy Ukrainą i UE która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2016 r. ma na celu zabezpieczenie wolnego przemieszczenia towarów, usług i inwestycji. Podpisanie DCFTA wymaga także od Ukrainy dodatkowych obowiązków które polegają na wdrożeniu programu…
Czytaj więcej

Legalizacja biznesu hazardowego w Ukrainie ?

Od 2009 roku w Ukrainie obowiązuje zakaz prowadzenia biznesu hazardowego i uczestnictwa w grach hazardowych, z wyłączeniem zakładów loteryjnych. Od tego czasu poruszanych było wiele rozmów dotyczących tematyki legalizacji działalności hazardowej w Ukrainie. 13 maja 2016 r. w Parlamencie Ukraińskim został zarejestrowany projekt ustawy o wyjściu z szarej strefy rynku gier hazardowych i zabezpieczenia przychodów…
Czytaj więcej