Nowa ustawa „O rynku gazu” w Ukrainie

ukraina

Uchwalenie ustawy „O rynku gazu” było jednym z warunków otrzymania przez władze Ukrainy 17,5 mld USD kredytu od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W szczególności ustawa zakłada stworzenie warunków uczciwej konkurencji na rynku gazu ziemnego oraz dostosowanie przepisów prawnych w tym zakresie do norm Unii Europejskiej.

Dokument przewiduje:

- zapewnienie wszystkim zainteresowanym podmiotom możliwości wolnego dostępu do usług w zakresie transportu, dystrybucji i przechowywania gazu;

- wprowadzenie zasady rynkowego określania ceny i wolnego wyboru dostawcy błękitnego paliwa;

- częściowy zakaz korzystania z rurociągów państwowych przez operatorów prywatnych (możliwość taka będzie istniała wyłącznie w przypadku najmu lub uzyskania stosownej koncesji);

- wyodrębnienie funkcji operatora sieci przesyłu gazu ziemnego i podziemnych zbiorników gazu oraz dystrybucji i wydobycia gazu;

- rozszerzenie funkcji Narodowej Komisji Ukrainy ds. Regulacji Energetyki o prawo kontroli nad przestrzeganiem warunków dostępu do rynku gazu, w tym nakładania kar finansowych;

- utworzenie oddzielnych przedsiębiorstw – operatorów systemu tranzytowego oraz odpowiedzialnych za podziemne zbiorniki gazu (przewidziana jest możliwość przekazania mniejszościowych pakietów (do 49% udziałów) infrastruktury przesyłowej oraz podziemnych zbiorników gazu inwestorom zagranicznym z USA lub państw-członków Wspólnoty Energetycznej).

Ustawa wejdzie w życie 1 października 2015 r.

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.