Pierwsze wyniki obowiązywania umowy o wolnym handlu pomiędzy Ukrainą i UE.

Strefy wolnego handlu maja na celu zniesienie barier handlowych. Umowa o wolnym handlu (zwana dalej jako DCFTA) zawarta pomiędzy Ukrainą i UE która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2016 r. ma na celu zabezpieczenie wolnego przemieszczenia towarów, usług i inwestycji.

Podpisanie DCFTA wymaga także od Ukrainy dodatkowych obowiązków które polegają na wdrożeniu programu adaptacji przepisów prawnych w zakresie handlu zgodnie z standardami UE. Wykonanie danych zobowiązań umożliwi usunięcie barier technicznych w handlu pomiędzy Ukrainą i UE oraz zabezpieczy większy dostęp do wewnętrznego rynku UE dla ukraińskich eksporterów i odwrotnie - dla unijnych eksporterów na rynku ukraińskim. W związku z tym wdrożenie przepisów prawnych z DCFTA powinno integrować gospodarkę Ukrainy z wewnętrznym rynkiem UE. Implementacja przepisów związanych z wdrożeniem standardów produkcyjnych UE przewiduje przeprowadzenie zmian w ciągu 7 lat, z wyłączeniem producentów ukraińskich którzy uprzednio zaprowadzili standardy produkcji UE, dla nich dopuszcza się już możliwość udziału w przetargach publicznych UE.

DCFTA zabezpiecza:

- handel towarami (usunięcie technicznych barier w handlu);
- instrumenty gwarancji handlowych;
- sanitarne i fitosanitarne środki;
- współprace w strefie celnej;
- zasady przemieszczenia towarów;
- stosunki handlowe w strefie energetycznej;
- usługi, założenie firm i inwestycje;
- uznanie kwalifikacji;
- przepływ kapitału i płatności;
- politykę konkurencyjną (antymonopolowa ochrona i państwowa pomoc);
- własność intelektualną;
- zamówienia państwowe;
- regulację sporów.

Wyżej wymienione możliwości prawne które pojawiły się z początkiem wdrożenia DCFTA umożliwią w ciągu 4 miesięcy wzrost eksportu ukraińskich towarów do UE :

- wzrost eksportu produktów i napojów o 46%;
- wzrost eksportu samochodów i części zamiennych o 3%;
- wzrost eksportu towarów konsumpcyjnych o 21%.

Podane wyniki są spowodowane tym że DCFTA zlikwiduje w ciągu 5 lat około 97% rożnych taryf na eksport towarów do EU i przewiduje zmniejszenie średniej taryfy na towary ukraińskie z 7,5% do 0,5%.

Wdrożenie przepisów DCFTA zwiększy przepływ towarów pomiędzy UE i Ukrainą oraz spowoduje wzrost wzajemnych możliwości inwestycyjnych co znacznie wpłynie na prowadzenie negocjacji dotyczących członkostwa Ukrainy w UE.

Autor: Andriy Kolotiy, adwokat Kijowskiego Oddziału Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.