W Ukrainie rozpoczną działania prywatni komornicy

Zgodnie ze Strategią zrównoważonego rozwoju „Ukraina – 2020” reforma sądowa jest priorytetową dla społeczeństwa ukraińskiego. Bezstronność, sprawiedliwość i niekorumpowalność orzeczeń sądowych jest bardzo ważnym elementem życia społecznego. Ale oprócz wydawania przez sądy sprawiedliwych orzeczeń również ważne jest ich szybkie i skuteczne wykonywanie. Z uwagi na to ma zostać zaprowadzony efektywny system ich egzekwowania.

 

 

Drugiego czerwca 2016 roku w Ukrainie zostały przyjęte dwie bardzo ważne dla postępowania egzekucyjnego ustawy:

1) Ustawa Ukrainy o organach i osobach, które dokonują egzekucje orzeczeń sądowych i decyzji innych organów z dnia 02.06.2016 r. nr 1403-VIII, oraz
2) Ustawa Ukrainy o postępowaniu egzekucyjnym 02.06.2016 r. nr 1404-VIII (nowa wersja ustawy).

Wskazane ustawy nabiorą mocy prawnej z dniem 05.10.2016 r. i wprowadzą kilka zmian do postępowania egzekucyjnego w Ukrainie.
Jedną z najbardziej istotnych zmian wprowadzonych wyżej wskazanymi ustawami jest to, że po wejściu ustaw w życie oprócz Państwowej Służby Wykonawczej Ukrainy (komornictwo państwowe) egzekucją będą zajmować się także komornicy prywatni. Prawo przewiduje że państwowi i prywatni komornicy będą działać jednocześnie. Każdy wierzyciel będzie mógł wybrać jaki komornik będzie prowadzić dane postępowanie egzekucyjne (wcześniej prawo ukraińskie nie przewidywało takiej możliwości).
Zgodnie z prawem prywatnym komornikiem może być obywatel Ukrainy, który ma ukończone 25 lat, posiada wyższe wykształcenie prawnicze, władza językiem ukraińskim, oraz jego staż pracy w dziedzinie prawa wynosi nie mniej niż 2 lata i zdał egzamin kwalifikacyjny.
Z reguły osoba, która ma zamiar prowadzić działalność komornika prywatnego przed egzaminem kwalifikacyjnym musi przejść szkolenie i odbyć staż prywatnego komornika.
Ustawodawstwo przewiduje, że prywatni komornicy będą przyjmować do egzekwowania dokumenty wykonawcze, zgodnie z którymi miejsce prowadzenia egzekucji będzie znajdować się w granicach okręgu egzekucyjnego (Republika Autonomiczna Krymu, obwód albo miasta Kijowa lub Sewastopola) w którym będzie znajdować się biuro prywatnego komornika.
Zgodnie z prawem komornicy prywatni mogą prowadzić postępowania egzekucyjne wszystkich orzeczeń i decyzji sądów oraz innych organów z wyłączeniem przykładowo, przypadków takich jak: orzeczenia, zgodnie z którymi dłużnikiem jest Państwo, organy państwowe, Narodowy Bank Ukrainy, ograny samorządu lokalnego, państwowe i komunalne przedsiębiorstwa, osoby prawne, w których udział skarbu Państwa przekracza 25%.
Za swoją pracę prywatny komornik będzie otrzymywał wynagrodzenie, które będzie składać się z wynagrodzenia bazowego (wysokość którego będzie określać się w ustawodawstwie) i wynagrodzenia dodatkowego (wysokość którego będzie określać się za porozumieniem pomiędzy wierzycielem a prywatnym komornikiem).
Reasumując powyższe należy wskazać, iż wprowadzenie prywatnych komorników w Ukrainie jest długo oczekiwaną reformą systemu egzekucyjnego. Oczekujemy, że w całości rozpoczną oni swe działania z początkiem następnego roku, a ich aktywność podwyższy skuteczność postępowań egzekucyjnych w Ukrainie.

Autor: Sergii Kochniev, prawnik, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.