Zwolnienie z podatku VAT importu preparatów i wyrobów medycznych

Z dniem 7 maja 2015 r. weszła w życie ustawa zakładająca tymczasowe zwolnienie z podatku VAT szeregu importowanych na Ukrainę preparatów i wyrobów medycznych.

W szczególności z podatku VAT zwolniono transakcje związane z wwozem na obszar celny Ukrainy preparatów medycznych włączonych do Państwowego rejestru środków leczniczych; wyrobów medycznych włączonych do Państwowego rejestru urządzeń i wyrobów medycznych i/lub wprowadzonych do obrotu zgodnie z przepisami Ukrainy w zakresie regulacji technicznej i oceny zgodności. Ponadto z obowiązku odprowadzania podatku VAT zwolniono importerów (producentów) wwożących po raz pierwszy w/w preparaty i wyroby medyczne na Ukrainę oraz środki lecznicze i wyroby medyczne wwiezione i/lub sprzedane na terytorium Ukrainy w ramach programów realizowanych przez Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy.

W dniu 13 maja 2015 r. do rozpatrzenia przez Radę Najwyższą Ukrainy przekazano projekt ustawy zakładający zwolnienie szeregu środków leczniczych z opodatkowania dodatkową opłatą importową. W szczególności z w/w opłaty zwolnione mają zostać środki lecznicze, dozwolone do produkcji i wykorzystania na terytorium Ukrainy i zarejestrowane w Jednolitym rejestrze środków leczniczych oraz środki lecznicze, włączone do stosownego wykazu Gabinetu Ministrów Ukrainy. Obecnie w wykazie tym znajdują się wyroby medyczne do hemodializy i wykorzystywane dla leczenia chorób nowotworowych.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.