Jak Wyższa Rada Sądownictwa zmieni system sądowy Ukrainy

W związku z uchwaleniem 21 grudnia 2016 r.  Ustawy Ukrainy nr 1798-19 o Wyższej Radzie Sądownictwa, kwestiami systemu sadowego będzie się zajmować nowy organ – Wyższa rada sądownictwa.

Dany organ uzyska możliwość odwołania immunitetu, oddelegowania i monitoringu nad powołaniem sędziów na stanowisko. Utworzenie Wyższej rady sadownictwa jest bardzo ważnym elementem w systemie reformy sądów ukraińskich, który powinien zmienić wpływ polityczny na ukraiński system sądowy.

Członkiem  rady może być osoba która osiągnęła wiek 35 lat, posiada wyższe wykształcenie prawnicze , a długość jej stażu prawniczego wynosi nie mniej niż 15 lat.

Do Wyższej rady sądownictwa powoływanych będzie łącznie 21 członków, z czego  10 członków będzie wybieranych na kongresie sędziów, 2 członków powoływanych będzie przez Prezydenta, 2 członków powoływanych będzie  przez parlament, 2 członków  powołanych będzie na kongresie adwokatów, 2 członków powoływanych będzie na kongresie pracowników prokuratury, 2 członków powoływanych będzie na kongresie wyższych uniwersytetów prawniczych i ostatnim powołanym  członkiem zostanie Głowa Najwyższego Sądu Ukrainy, zgodnie z jego stanowiskiem.

W nowym systemie członkowie rady będą powoływani tylko za 2 lata, a w tym czasie ich obowiązki będą pełnić byli członkowie Wyższej Rady Sprawiedliwości, która została z początkiem 2017 r. reorganizowana w Wyższą Rade Sądownictwa.

De facto do Wyższej Rady Sądownictwa będą przekazane funkcje Wyższej Rady Sprawiedliwości w zakresie postępowań dyscyplinarnych, a także główne funkcje parlamentu dotyczące odwołania i powoływania sędziów. Należy wskazać że z 30 września 2016 r. został ograniczony konstytucyjny immunitet sędziów,  którzy przy popełnieniu ciężkiego przestępstwa mogą zostać aresztowani natychmiastowo bez dodatkowych uzgodnień, a przy popełnieniu innych przestępstw zgodę na pozbycie ich immunitetu będzie udzielać nie parlament, a Wyższa Rada Sadownictwa. Do jej zadań należeć będą również kwestie związane z delegowaniem sędziów z sądu pierwszej instancji do drugiej, ustalanie ilości sędziów w sądach, a także udzielanie zgód  na zmniejszenie finansowania sytemu sadowego.

W związku z tym, że w październiku 2016 r. w Ukrainie została rozpoczęta reforma sądownictwa – nowy organ Wyższa Rada Sądownictwa powinna dodatkowo wspierać reformę sądownictwa odnośnie jakości i odpowiedzialności wobec nowych kandydatów na sędziów, które już rozpoczęły nabór do nowego Najwyższego Sądu Ukrainy, który powinien rozpocząć swoją działalność z dniem  01 kwietnia 2017 r.

 

Auror: Andriy Kolotiy, adwokat

Kijowskiego biura Kancelarii Chałas i Wspólnicy

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.