O czym warto pamiętać udając się w podróż do Kazachstanu

Kwestia pobytu cudzoziemców na terytorium Kazachstanu uregulowana jest poprzez szeregaktów legislacyjnych. W związku z dużą ilością zmian w ustawodawstwie dotyczącym cudzoziemców, przeprowadzonych w 2013 roku, akty te dość często są w kolizji między sobą. Naruszenie przepisów dotyczących pobytu i rejestracji cudzoziemców na terytorium Kazachstanu, poza nałożeniem mandatu może skutkować wydaleniem z kraju. Dlatego, przy niezrozumieniu przepisów czy pojawieniu się dodatkowych pytań trzeba niezwłocznie zwrócić się do urzędu ds. migracji MSW.

Według prawa Kazachstanu za cudzoziemców uważa się osoby, które nie są obywatelami Kazachstanu i posiadają dowody swej przynależności do obywatelstwa innego państwa.

Podstawowymi aktami, regulującymi zagadnienia wjazdu i pobytu cudzoziemców są: Ustawa z dnia 19 czerwca 1995 roku № 2337 „O stanie prawnym cudzoziemców”, Postanowienie Rządu Republiki Kazachstan z dn. 21 stycznia 2012 roku „O zatwierdzeniu Regulaminu wjazdu i pobytu imigrantów w Kazachstanie, jak również wyjazdu z Republiki Kazakhstan.

Kwestia pobytu cudzoziemców na terytorium Kazachstanu uregulowana jest poprzez szeregaktów legislacyjnych. W związku z dużą ilością zmian w ustawodawstwie dotyczącym cudzoziemców, przeprowadzonych w 2013 roku, akty te dość często są w kolizji między sobą. Naruszenie przepisów dotyczących pobytu i rejestracji cudzoziemców na terytorium Kazachstanu, poza nałożeniem mandatu może skutkować wydaleniem z kraju. Dlatego, przy niezrozumieniu przepisów czy pojawieniu się dodatkowych pytań trzeba niezwłocznie zwrócić się do urzędu ds. migracji MSW.

Według prawa Kazachstanu za cudzoziemców uważa się osoby, które nie są obywatelami Kazachstanu i posiadają dowody swej przynależności do obywatelstwa innego państwa.

Podstawowymi aktami, regulującymi zagadnienia wjazdu i pobytu cudzoziemców są: Ustawa z dnia 19 czerwca 1995 roku№ 2337 „O stanie prawnym cudzoziemców”, Postanowienie Rządu Republiki Kazachstan z dn. 21 stycznia 2012 roku „O zatwierdzeniu Regulaminu wjazdu i pobytu imigrantów w Kazachstanie, jak również wyjazdu z Republiki Kazakhstan.

Cudzoziemiec przede wszystkim może przekroczyć granicę i przebywać na terytorium Kazachstanu pod warunkiem posiadania ważnej wizy i ważnego dokumentu podróży (ważność paszportu musi być przez co najmniej trzy miesiące, po upływie ważności wizy), w przypadku przejazdu tranzytowego przez Kazachstan –ważną wizą państwa trzeciego, do którego udaje się cudzoziemiec.

Poza wyjątkami, przewidzianymi przez ustawodawcę, przed wjazdem do Kazachstanu cudzoziemiec powinien zwrócić się do konsulatu lub Ambasady Kazachstanu o udzielenie mu wizy. Podstawą jej uzyskania jest przedstawienie ważnego zaproszenia, wystawionego przez osobę fizyczną bądź prawną Kazachstanu i zarejestrowanego w urzędzie migracyjnym MSW Kazachstanu, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej bądź siedziby osoby prawnej.

W praktyce można również wykorzystać zwykłe zaproszenie, wystawione przez osobę prawną, podpisane przez osobę upoważnioną z pieczęcią tej osoby lub zwrócić się do konsulatu o udzielenie wizy z podaniem przyczyn przejazdu i okazaniem dokumentów.

Przy ubieganiu się o wizę, jak również przy przekroczeniu granicy Kazachstanu, wypełniając ankietę w konsulacie czy kartę migracyjną przy przekroczeniu granicy Kazachstanu, zadane zostanie pytanie dotyczące celu wizyty. Od uzyskanej odpowiedzi zależeć będzie jaki rodzaj wizy zostanie udzielony.

 

Dla przykładu

Jeśli celem wizyty cudzoziemca są plany inwestycyjne na terenie Kazachstanu: utworzenie osoby prawnej czy oddziału, kupno udziału w istniejącej osobie prawnej czy inwestycje innego rodzaju jednak w karcie migracyjnej jest napisane, iż celem przyjazdu jest turystyka i do paszportu wklejono wizę turystyczną, wówczas nie uda się zrealizować faktycznych celów, bowiem jest to zabronione i zaprzecza celom wizyty. Należy zwrócić uwagę, iż cudzoziemiec (imigrant) po przekroczeniu granicy Kazachstanu ma 5 dni kalendarzowych od daty  przekroczenia granicy na zarejestrowanie się w miejscu pobytu, tzw. „rejestrację paszportu” – polski odpowiednik obowiązku zameldowania. Do tego okresu wlicza się datę przekroczenia granicy. Ten sam okres liczy się  w stosunku do cudzoziemców przejeżdżających przez Kazachstan tranzytem.

Ustawodawca kazachstański odszedł od terminu „meldunek”, zamieniając go na termin „rejestracja”. Odbywa się ona w urzędzie migracyjnym MSW Kazachstanu (w praktyce – rejonowym urzędzie ds. migracji MSW) i dokonuje się poprzez odpowiedni wpis rejestracyjny z odzwierciedleniem miejsca i okresu pobytu cudzoziemca do paszportu, jeśli są w nim do tego specjalnie przeznaczone miejsca lub do karty migracyjnej. Rejestracji paszportów na przejściach granicznych dokonuje Komitet Bezpieczeństwa Narodowego, w momencie przekroczenia granicy. Jeżeli jednak rejestracji nie dokonano w miejscach, wskazanych powyżej , rejestracji dokonuje się w urzędach MSW ds. migracji.

W niektórych przypadkach można jej również dokonać w konsulacie przy udzielaniu wizy, w MSZ lub w hotelu, pod warunkiem, iż są tam przewidziane usługi tego rodzaju.

Z obowiązku rejestracji zwolnieni są imigranci, posiadający paszporty dyplomatyczne lub służbowe, jak również wizy tego rodzaju i wizę inwestorską, a także osoby, rejestracji których dokonano w wyżej wymienionych miejscach; przejścia graniczne, hotele, konsulat. Innymi słowy cudzoziemiec musi się „zameldować” w urzędzie migracyjnym MSW Kazachstanu, właściwym dla miejsca jego pobytu. Jeśli okres jego pobytu nie przekracza 5 dni, wówczas jest z tego obowiązku zwolniony.

 

Rejestracji dokonuje się na okres:

  1. W przypadku wjazdu na podstawie wizy – na okres ważności wizy, okres ważności której można wydłużyć w przypadku uciążliwej choroby imigranta bądż jego krewnego, okoliczności siły wyższych i innych przypadkach, poprzez podanie motywowanego wniosku do odpowiedniego urzędu MSW, dostarczając jednocześnie dokumenty potwierdzające konieczność przedłużenia okresu ważności wizy.
  2. W przypadku pozwolenia na pracę - na okres ważności tego pozwolenia.
  3. W przypadku ruchu bezwizowego dla obywateli niektórych państw, z którymi są zawarte międzynarodowe umowy o ruchu bezwizowym – na okres od 30 do 90 dni.

W celu rejestracji do urzędu migracji powinny się zgłosić osoby fizyczne lub prawne, przyjmujące cudzoziemca. Osobiście powinni się zglosić obywatele dokładnie określonych państw, wśród których są także obywatele polscy, jak również posiadacze wiz turystycznych i osoby wjeżdżające z rodziną.

 

Dokumenty, niezbędne dla dokonania rejestracji:

  1. Ważny dokument podróży czy inny dokument, pozwalający sprawdzić tożsamość cudzoziemca z ważną wizą na wjazd i pobyt w Kazachstanie (nie dotyczy ruchu bezwizowego)
  2. Karta migracyjna ze stemplem o przekroczeniu granicy, wydanej personelem kontroli pogranicznej w miejscu przekroczenia. W przypadku, gdy nie wydano karty migracyjnej na przejściu granicznym, urząd migracyjny zrobi to na miejscu.
  3. Wniosek dotyczący rejestracji.

Usługa jest bezpłatna i trwa jeden roboczy dzień z dnia podania wniosku i wynikiem jest zwrot paszportu i karty migracyjnej ze stemplem rejestracyjnym. Cudzoziemiec ma prawo swobodnie poruszać się po terytorium Kazachstanu, z wyjątkiem stref zastrzeżonych, do zwiedzania których jest potrzebne dodatkowe zezwolenie właściwych organów. W razie wybierania się na wycieczkę czy do innej miejscowości na dłuższy czas bądź w przypadku zmiany miejsca pobytu, należy powiadomić o tym w formie pisemnej właściwy organ MSW. Przy zmianie  miejsca tymczasowego pobytu w Kazachstanie, przyjmująca osoba fizyczna bądź prawna powinna powiadomić o tym organ MSW w przeciągu trzech dni, przy wyjeżdzie cudzoziemca do innego regionu Kazachstanu więcej niż na 10 dni, osoba przyjmująca zawiadamia urzędy migracyjne w miejscu pobytu i w miejscu, do którego cudzoziemiec zmierza. Natomiast, przy zmianie stałego bądż tymczasowego miejsca zamieszkania cudzoziemiec jest zobowiązany do wyrejestrowania się w poprzednim urzędzie i do zarejestrowania się w urzędzie MSW, właściwym dla nowego miejsca zamieszkania. Okres dozwolonego pobytu cudzoziemca w Kazachstanie i ważność rejestracji paszportu upływają w ostatni dzień ważności wizy, dla wjeżdżających w ruchu bezwizowym – w ostatni dzień rejestracji. Warto pamiętać, iż w związku z napływem dużej ilości nielegalnych imigrantów do Kazachstanu, organy MSW dość często przeprowadzają kontrole  w miejscach pobytu bądź zamieszkania cudzoziemców, podanych przy ich rejestracji.

Autor: Alexander Voronin, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.