Regulacje prawne dotyczące działalności sklepów i aukcji internetowych w Kazachstanie

Ostatnio coraz więcej zagranicznych firm wyraża chęć otwierania sklepów internetowych w Kazachstanie. Przy tym dość często pojawia się potrzeba konsultacji na temat możliwości otwarcia i funkcjonowania sklepu, podzielonego na dwa segmenty, a mianowicie: sklep internetowy z ceną stałą towarów i aukcja internetowa, której organizator otrzymuje określoną zapłatę z każdej wylicytowanej stawki. Dodatkowo, w przypadku aukcji internetowej, jej uczestnik musi dokonać stałej wpłaty (opłaty gwarancyjnej), z której będą opłacane wspomniane stawki.

W celu  uzyskania pełnej informacji o regulacji prawnej działalności sklepów i aukcji internetowych w Kazachstanie trzeba poddać analizie  następujące kwestie:
1.  Regulamin ogólny handlu elektronicznego i regulację działalności sklepów internetowych.
2. Zasady ogólne przeprowadzania aukcji oraz opodatkowanie działalności aukcyjnej.
3. Przynależność terytorialną elektronicznych platform handlowych i zastosowanie ustawodawstwa lokalnego .

Ostatnio coraz więcej zagranicznych firm wyraża chęć otwierania sklepów internetowych w Kazachstanie. Przy tym dość często pojawia się potrzeba konsultacji na temat możliwości otwarcia i funkcjonowania sklepu, podzielonego na dwa segmenty, a mianowicie: sklep internetowy z ceną stałą towarów i aukcja internetowa, której organizator otrzymuje określoną zapłatę z każdej wylicytowanej stawki. Dodatkowo, w przypadku aukcji internetowej, jej uczestnik musi dokonać stałej wpłaty (opłaty gwarancyjnej), z której będą opłacane wspomniane stawki.

W celu  uzyskania pełnej informacji o regulacji prawnej działalności sklepów i aukcji internetowych w Kazachstanie trzeba poddać analizie  następujące kwestie:
1.  Regulamin ogólny handlu elektronicznego i regulację działalności sklepów internetowych.
2. Zasady ogólne przeprowadzania aukcji oraz opodatkowanie działalności aukcyjnej.
3. Przynależność terytorialną elektronicznych platform handlowych i zastosowanie ustawodawstwa lokalnego .

Regulamin ogólny handlu elektronicznego, regulacja działalności sklepów internetowych

Podstawowym  dokumentem, regulującym działalność elektronicznych platform handlowych, jest Regulamin handlu elektronicznego w Republice Kazachstanu, uchwalony w drodze Rozporządzenia Rządu Kazachstanu № 786 z dnia 10 września 2007.

Warto zauważyć, że Regulamin na czas obecny jest przestarzałym aktem prawnym, wyróżniającym się ogólnymi instrukcjami. Jego treść  sprowadza się w większości do tego, że ustala on pojęcie sprzedawcy, pośrednika i kupującego w sferze handlu elektronicznego i ich najbardziej podstawowe obowiązki.  Brak w nim jednak uszczegółowienia ważnych kwestii, w tym między innymi działalności aukcji internetowych. Uczestnicy handlu elektronicznego  podlegają Ustawie Republiki Kazachstanu z dnia 12 kwietnia 2004 roku „ O regulowaniu działalności handlowej”, przepisy której regulują handel w życiu codziennym (tzw. IRL).

W związku z tym, można wysnuć wniosek, że funkcjonowanie sklepów i aukcji internetowych w Кazachstanie jest sferą działalności słabo uregulowaną pod względem prawnym. Do działalności elektronicznych platform handlowych w większości są stosowane normy prawne, regulujące działalność ich rzeczywistych odpowiedników. W prawie kazachstańskim brak jakichkolwiek szczególnych zasad komplikujących działalność elektronicznych platform handlowych. Przeciwnie, biorąc pod uwagę rosnącą popularność handlu internetowego, w tej chwili rozpatrywany jest projekt ustawy, mającej na celu ułatwienie jego funkcjonowania i wprowadzenie kluczowych definicji np. „sklepu internetowego”.

Regulamin ogólny przeprowadzania aukcji oraz opodatkowanie działalności aukcyjnej

Przepisy ogólne dotyczące aukcji zawarte są w artykule nr.916 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nim: „Na targach w formie aukcji sprzedawca zobowiązuje się sprzedać przedmiot aukcji temu uczestnikowi aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę.” Przy tym targi mogą być prowadzone zarówno w drodze podwyższenia ceny, jak i jej obniżenia. Artykuł ten również reguluje zasady używania i zwrotu opłaty gwarancyjnej. Ponieważ organizator takiej aukcji pobiera  fiksowane wpłaty pieniężne poprzez otrzymanie opłaty od użytkowników za „pakiety ofert”, warto w szczególe podsumować postanowienia artykułu nr.916 artykuł Kodeksu Cywilnego, dotyczące depozytów  aukcyjnych:

•    Jeżeli kupujący wygrał  na aukcji, ale zrezygnował z zakupu towaru (odmówił zawarcia umowy kupna-sprzedaży), zostanie on wykluczony z listy uczestników aukcji, złożony depozyt gwarancyjny nie będzie podlegał zwrotowi.  Przedmiot aukcji, z zakupu którego zrezygnował klient, ponownie może być wystawiony  na aukcji.

•    Osobom licytującym, które nie wygrały aukcji, zwraca się depozyt gwarancyjny.

•    W przypadku zakupu przedmiotów aukcyjnych, depozyt gwarancyjny zalicza się do ceny zakupu.

Co do wynagrodzenia organizatora aukcji w formie odsetek od licytowanych stawek, ustawodawstwo nie zawiera żadnych zakazów. Ponadto, zgodnie z punktami 11,13 Regulaminu  handlu elektronicznego w Kazachstanie „Umowa w handlu elektronicznym uważana jest za zawartą w chwili otrzymania akceptacji w terminie ustanowionym ofertą.  Oferta i akceptacja zawierają  warunki istotne umowy, zgodnie z ustawodawstwem Republiki Kazachstanu.  „Oferty bądź zaproszenia do składania oferty pochodzące od sprzedawcy, oraz inne informacje o oferowanych towarach są prezentowane w formie, która pozwala ich adresatowi, który nie ma specjalnego doświadczenia, jednoznacznie zidentyfikować dostarczoną informację jako informacje odnoszącą się do handlu elektronicznego i przy zawieraniu umowy stworzyć rzetelną opinię na temat statusu prawnego sprzedawcy, proponowanych przez niego towarów, ich cenach oraz warunkach nabycia”. W związku
z takim zapisem, w celu pełnej zgodności z prawem omawianego sposobu otrzymania wynagrodzenia, wystarczy umieścić na stronie aukcji internetowej szczegółowy opis procedury i kwoty wypłat z każdej stawki.

Wniosek ten potwierdza się również w praktyce. Takie serwisy internetowe jak allegro.kz, slando.kz są pośrednikami, prowadzącymi działalność, w tym organizację aukcji internetowych, przy czym wynagrodzenie ustalane jest z nimi zarówno w postaci jednorazowej wypłaty od sprzedawcy, jak i w postaci odsetek od licytowanych stawek.

Należy zauważyć, że działalność aukcyjna (aukcje intenetowe nie są tutaj wyjątkiem) zgodnie z rozdziałem 66 Kodeksu podatkowego Kazachstanu jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od aukcji według stawki 3% od kosztu sprzedanego towaru.

Przynależność terytorialna elektronicznych platform handlowych i zastosowanie  ustawodawstwa lokalnego

Zgodnie z Regulaminem rejestracji, wykorzystywania i dystrybucji przestrzeni domen kazachstańskiego segmentu sieci Internet, zatwierdzonym Rozporządzeniem Ministra Komunikacji i Informacji Republiki Kazachstanu z dnia 7 września 2010 roku № 220, nie mogą być zarejestrowane nazwy domeny (strona www.____.kz) w przypadku gdy sprzęt serwerowy znajduje się poza terytorium Kazachstanu.

W związku z tym wszelkie normy ustawodawstwa regulujące działalność elektronicznych platform handlowych w Kazachstanie mają zastosowane tylko w stosunku do stron internetowych zarejestrowanych w obszarze domeny kz. Sklepy internetowe lub aukcje internetowe znajdujące się poza strefą .kz nie podlegają regulacjom norm prawnych Kazachstanu i mogą dokonywać swojej działalności poprzez zastosowanie odpowiedniego lokalnego prawa przestrzeni domen. Taka forma może zainteresować organizatorów z tego powodu, że, po pierwsze, w Kazachstanie nie jest zakazana działaność i zakupy na zagranicznych aukcjach internetowych (np. ebay.com), po drugie, taki sposób pozwala organizatorom uniknąć wydatków związanych z opłatą podatku z aukcji.

Nie ulega wątpliwości, iż handel elektroniczny w Kazachstanie posiada duży potencjał komercyjny, i pomimo pewnego ryzyka zalety zdecydowanie górują nad jego wadami. By móc korzystać z jego dobrodziejstw wystarczy zarejestrować odpowiednią osobę prawną i stronę internetową. Oprócz tego można prowadzić handel za pośrednictwem zagranicznej strony internetowej, co wyklucza ryzyka bezpodstawnego blokowania strony bądź kontroli ze strony upoważnionych organów państwowych. Nie rodzi to również konieczności ponoszenia wydatków na kupno aparatów kasowych i wydawanie paragonów podczas dokonywania transakcji bezgotówkowych.

W każdym przypadku wyżej opisany podatek z aukcji jest bezpośrednią przeszkodzą w rozwoju handlu w formie elektronicznej. Najlepszym rozwiązaniem, z punktu widzenia praktyki biznesowej, wydaje się być rozpowszechnienie działalności aukcji internetowych, znajdujących się poza obszarem domeny .kz na terytorium Kazachstanu poprzez wprowadzenie języków kazachskiego i rosyjskiego do interfejsu konsumenckiego i gwarancja dostawy zakupionych towarów na terytorium Kazachstanu.

Autorem tekstu jest V.Dubrovin, prawnik z kazachstańskiego oddziału Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.