Uproszczenie dotyczące założenia biznesu na Ukrainie

Z dniem 6 listopada 2014 roku nabrała mocy prawnej ustawa  „O wprowadzeniu zmian do niektórych aktów ustawodawstwa Ukrainy, co do uproszczenia trybu założenia biznesu” z dnia 15.04.2014 Ustawa wnosi zmiany do Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Cywilnego procesowego, Kodeksu Gospodarczego, Kodeksu Gospodarczo-procesowego, liczby ustaw z celem uproszczenia trybu założenia biznesu na Ukrainie.

Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w życie Ustawą są:

  • likwidacja obowiązkowego stosowania pieczątek przez osoby prawne;
  • likwidacja opłat za rejestrację państwową osoby prawnej, osoby fizycznej-przedsiębiorcy, organizacji charytatywnej.

Jeżeli wcześniejszy przepis prawa przewidywał że podmiot gospodarczy "ma pieczątkę", to teraz ustawodawstwo Ukrainy przewiduje że "podmiot gospodarczy może mieć pieczątkę". W praktyce oznacza to, iż każdy podmiot będzie sam decydować czy chce wykorzystać pieczątkę w swej działalności czy też nie. Pieczątki podmiotów gospodarczych teraz już nie są obowiązkowymi elementami umów, pełnomocnictw, innych dokumentów osób prawnych prawa ukraińskiego, jednak, ustawodawstwo pozostawia możliwość korzystania z nich przy zawieraniu czynności prawnych w formie pisemnej, przy czym obowiązkowość takiego korzystania może być ustalone przez strony.

Przed wprowadzeniem zmian,  wcześniej zgodnie z prawem Ukrainy pieczątka osoby prawnej była obowiązkowym elementem umowy, a jej brak mógł być podstawą dla uznania takiej umowy za nieważną. Taki przepis prawa narzucał  obowiązkowym wymianę przez strony egzemplarzy umów w formie papierowej, co powodowało  proces zawierania umów dość długim. Obecnie umowy na gruncie prawa ukraińskiego można zawierać w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. W praktyce to znaczy że procedura zawierania umów handlowych, zwłaszcza pomiędzy podmiotami ukraińskimi i zagranicznymi może odbywać się szybszej i prostszej, a także że znika ryzyko zawieszenia innych form działalności gospodarczej osoby prawnej (na przykład, założenia/zamkniecie rachunku bankowego, udzielenie pełnomocnictw) w razie zniszczenia, straty, wykradzenia pieczątki do czasu wyrobienia jej duplikatu.

Poprzez Ustawę wprowadzono również zmiany dotyczące rejestracji państwowej osoby prawnej, osoby fizycznej-przedsiębiorcy, organizacji charytatywnej. Najważniejszą zmianą jest likwidacja opłat dotyczących rejestracji państwowej tych podmiotów. Dotychczas obowiązywała  opłata za rejestrację państwową osoby prawnej (wszystkich form prawnych) na Ukrainie w wysokości  170 hrywien (ok. 25 PLN) obecnie, rejestracja  jest bezpłatna.

Bez zmian pozostaje natomiast płatność za rejestrację państwową dotyczącą wniesienia zmian do dokumentów założycielskich osób prawnych (oprócz organizacji charytatywnych), zmiany imienia i nazwiska lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej-przedsiębiorcy, za wydanie duplikatu oryginału dokumentów założycielskich.

Podsumowując, , mimo trudnej sytuacji na wschodzie Ukrainy, większa jej część wciąż pozostaje dla wielu polskich i europejskich przedsiębiorców atrakcyjnym rynkiem. Wprowadzenie  wyżej wskazanych zmian znacznie uprościło procedury założenia i prowadzenia biznesu na Ukrainie szczególnie w przypadku obcokrajowców, co jest kolejnym krokiem wprowadzenia w życie liberalnych reform w celu poprawienia klimatu inwestycyjnego w Ukrainie oraz gospodarczego zbliżenia Ukrainy i państw Unii Europejskiej.

 

Autor:  Sergii Kochniev, prawnik z Departamentu Wschodniego w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.