Zmiany w polityce wizowej Kazachstanu – szansą na zwiększenie inwestycji oraz infrastruktury turystycznej

Kazachstan stanowi coraz bardziej przyjazny rynek dla prowadzenia biznesu i rozwoju  infrastruktury turystycznej. Co powinniśmy wiedzieć o Kazachstanie?

Jakie zmiany wprowadzono w procesie udzielania wiz.

Od 7 marca 2013 r. w Kazachstanie przyjęto  Wspólną Uchwałę Ministra Spraw Zagranicznych  oraz Ministra Spraw Wewnętrznych nr 175:  „O zatwierdzeniu Regulaminu udzielania wiz w Republice Kazachstanu, a także  przedłużenia i skrócenia  terminów ich ważności” ( „Regulamin”).

Do Regulaminu,  zostały wprowadzone takie pojęcia wiz, jak "nieimigracyjne" i "emigracyjne". Do nieimigracyjnych wiz zalicza się: wizę dyplomatyczną, służbową, inwestycyjną, biznesową, misjonarską , turystyczną, prywatną i tranzytową. Do emigracyjnych natomiast zalicza się:   zezwolenie na osiedlenie się, w celu połączenia z rodziną, wizę edukacyjną, pobytową, w celu wykonywania pracy oraz humanitarną.

Uchwalony Regulamin przede wszystkim ułatwi podróżowanie do Kazachstanu, turystom zagranicznym, osobom  prywatnym i biznesmenom.

Kazachstan stanowi coraz bardziej przyjazny rynek dla prowadzenia biznesu i rozwoju  infrastruktury turystycznej. Co powinniśmy wiedzieć o Kazachstanie?

Jakie zmiany wprowadzono w procesie udzielania wiz.

Od 7 marca 2013 r. w Kazachstanie przyjęto  Wspólną Uchwałę Ministra Spraw Zagranicznych  oraz Ministra Spraw Wewnętrznych nr 175:  „O zatwierdzeniu Regulaminu udzielania wiz w Republice Kazachstanu, a także  przedłużenia i skrócenia  terminów ich ważności” ( „Regulamin”).

Do Regulaminu,  zostały wprowadzone takie pojęcia wiz, jak "nieimigracyjne" i "emigracyjne". Do nieimigracyjnych wiz zalicza się: wizę dyplomatyczną, służbową, inwestycyjną, biznesową, misjonarską , turystyczną, prywatną i tranzytową. Do emigracyjnych natomiast zalicza się:   zezwolenie na osiedlenie się, w celu połączenia z rodziną, wizę edukacyjną, pobytową, w celu wykonywania pracy oraz humanitarną.

Uchwalony Regulamin przede wszystkim ułatwi podróżowanie do Kazachstanu, turystom zagranicznym, osobom  prywatnym i biznesmenom.

Regulamin przewiduje wydanie jedno, dwu-i trzykrotnej wizy turystycznej, które są wydawane maksymalnie na okres do 90 dni  z prawem pobytu na terytorium Kazachstanu do 30 dni przy każdym wjeździe. W taki sposób  procedura ta usunęła stary system biurokratyczny i ułatwiła cudzoziemcom odwiedzanie Kazachstanu w celach turystycznych .

Ponadto, zgodnie z nim, imigranci, którzy przybyli do Kazachstanu w celu prowadzenia działalności gospodarczej będą mogli otrzymać (ubiegać się o) wizy kategorii „biznes-imigranci” z okresem ważności do 1 roku. Wcześniej tą wizę  udzielano cudzoziemcom w postaci jedno, dwu i trzykrotnej  wizy z okresem pobytu do 90 dni. Takie rozwiązanie powinno znacząco wpłynąć na zainteresowanie zachodnich inwestorów  Kazachstanem.

Cudzoziemcom zajmującym się działalnością biznesową w Kazachstanie, na wniosek uprawnionego organu, będą udzielane jednokrotne wizy inwestorskie z okresem ważności do 90 dni lub wielokrotne wizy inwestorskie z okresem ważności do trzech lat.

Oprócz tego do Regulaminu wprowadzono również przepisy, pozwalające ustalić inny tryb udzielania wiz w oparciu o międzynarodową zasadę wzajemności (parzystości, parytetu) - wzajemne świadczenie równych warunków przy udzielaniu wiz obywatelom obu państw.

W szczególności, obcokrajowcom, przyjeżdżającym do Kazachstanu w celu wzięcia udziału w konferencjach, forach, wystawach, imprezach kulturalnych, naukowych i innych, będą wydawane krótkoterminowe wizy biznesowe. Ich okres ważności wynosi 90 dni z prawem pobytu na terytorium Kazachstanu przez nie więcej niż 30 dni przy każdym wjeździe.

Wraz z tym, wizy biznesowe udzielane są osobom, podróżującym do Kazachstanu w celu krótkoterminowych delegacji, instalacji, naprawy i obsługi serwisowej sprzętu, a także udziału w programach młodzieżowych, studenckich oraz wymianach szkolnych. Takie wizy będą udzielane na okres do 1 roku z prawem pobytu na terytorium Kazachstanu nie więcej niż przez 60 dni w ciągu 180 dni.

Nowy Regulamin przewiduje pobyt bezwizowy na terytorium Kazachstanu członków misji dyplomatycznych, instytucji konsularnych państw obcych, organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin na podstawie kart akredytacyjnych, wydawanych przez MSZ Kazachstanu. Dokument ten zastąpi wizy Republiki Kazachstanu na cały okres ich akredytacji.

Wyżej wspomniane zmiany , wprowadzone do Regulaminu udzielania wiz do Kazachstanu  powinny znacząco wpłynąć na zainteresowanie tym krajem, jego wartościami kulturalnymi i historycznymi i to nie tylko pod względem turystycznym ale również wokół biznesowym.

 

Autor: Kudryat Akhmetov, prawnik kancelarii Chałas i Wspólnicy, oddział Ałmaty, Kazachstan

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.