Regulamin serwisu informacyjnego inwestycjenawschodzie.pl

I. Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Spółce - rozumie się przez to podmiot będący twórcą oraz prowadzący informacyjny serwis internetowy „Inwestycje na wschodzie”, którym jest Chałas i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa,
 2. Serwisie lub Serwisie „Inwestycje na wschodzie” - rozumie się przez to stronę internetową „Inwestycje na wschodzie” wraz z zestawem wszystkich narzędzi internetowych dostępnych na tej stronie, będącą własnością Chałas i Wspólnicy Sp. z o.o., dostępną pod adresem: www.inwestycjenawschodzie.pl, do którego prawa przysługują Chałas i Wspólnicy Sp. z o.o.,
 3. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin korzystania z Serwisu „Inwestycje na wschodzie”, dostępnego pod adresem: www.inwestycjenawschodzie.pl/regulamin
 4. Użytkowniku - rozumie się przez to każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu,
 5. Partnerze Merytorycznym - rozumie się przez to każdy podmiot współpracujący z Serwisem na podstawie stosownej umowy,
 6. Materiałach - rozumie się przez to teksty, materiały multimedialne, grafiki, zdjęcia, itp., w tym w szczególności stanowiące przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz.631 z późn. zm.).

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania informacyjnego Serwisu internetowego „Inwestycje na wschodzie”, który jest dostępny pod adresem: www.inwestycjenawschodzie.pl
 2. Regulamin określa obowiązki i zakres odpowiedzialności Spółki jako podmiotu będącego twórcą oraz właścicielem praw do Serwisu, uprawnionym do dysponowania jego zasobami oraz prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.
 3. Uruchomienie Serwisu „Inwestycje na wschodzie” ma na celu ułatwienie wszystkim zainteresowanym podmiotom dostępu do informacji o możliwościach i uwarunkowaniach prowadzenia przez polskich przedsiębiorców inwestycji na rynkach wschodnich, w szczególności na terenie Rosji, Kazachstanu, Ukrainy i Białorusi, a także do informacji o wydarzeniach związanych z tematyką Serwisu.
 4. W treści Serwisu „Inwestycje na wschodzie” znajdują się odnośniki (linki) do zasobów internetowych zarządzanych przez Partnerów Merytorycznych Serwisu. Do korzystania z zawartości tych zasobów stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez Partnerów Merytorycznych.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu „Inwestycje na wschodzie”, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystanie w jakikolwiek sposób z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na wszystkie postanowienia Regulaminu oraz z potwierdzeniem, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

III. Zasady korzystania z serwisu

 1. Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy publicznej sieci Internet, a korzystanie przez Użytkowników z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Dostęp do zasobów Serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga zawarcia umowy.
 3. Użytkownik korzysta z informacji dostępnych w Serwisie na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 5. Zabronione jest rozpowszechnianie Materiałów zawartych w Serwisie w celach komercyjnych, a także usuwanie informacji o prawach autorskich i prawach pokrewnych Spółki i innych podmiotów z jakichkolwiek Materiałów i treści zawartych w Serwisie, w tym dotyczących praw do znaków towarowych i źródeł znajdujących się w Serwisie informacji.

IV. Własność intelektualna

 1. Serwis oraz zawarte w nim Materiały, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do elementów tekstowych, graficznych, układu strony itp., są zastrzeżone na rzecz Spółki, o ile nie wskazano inaczej.
 3. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach innych niż użytek osobisty Użytkownika serwisu, ani też udostępniana osobom trzecim.
 4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie do materiałów zawartych w Serwisie, a także do ich układu objęte są ochroną, a ich kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko pod warunkiem oznaczenia wykorzystywanego Materiału informacją, iż Materiał pochodzi z Serwisu.
 5. Poprzez korzystanie z Materiałów udostępnionych w Serwisie, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw, ani też nie uzyskują licencji do tych Materiałów.

V. Wyłączenia i ograniczenie odpowiedzialności

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o Materiały i informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem Serwisu, systemem transmisji, awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami oraz innymi wadami o charakterze technicznym, które mogą wpłynąć na poprawność, brak wadliwości, jakość, szybkość i właściwą parametryzację korzystania z Serwisu.
 3. Partner Merytoryczny ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść przekazanych Spółce do zamieszczenia w Serwisie Materiałów i informacji.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane w Serwisie materiały, w tym informacje, opinie i komentarze przekazane do publikacji w Serwisie przez Partnera Merytorycznego.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa, w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste, zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w Serwisie Materiałów przekazanych przez Partnera Merytorycznego. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Partner Merytoryczny Serwisu, który przekazał dany Materiał do publikacji w Serwisie.
 6. Wszelkie Materiały, informacje, wyjaśnienia lub dane zawarte w Serwisie mają charakter poglądowy i nie stanowią porad, zaleceń, konsultacji ani wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, nie stanowią też czynności doradczych, jak również nie stanowią rekomendacji, w szczególności do zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek produktów lub usług. Spółka nie gwarantuje kompletności, aktualności, poprawności ani adekwatności prezentowanych w Serwisie informacji do potrzeb Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonanie lub zaniechanie jakichkolwiek czynności faktycznych i prawnych, których podstawą było lub ma być wykorzystanie Materiałów i informacji zawartych w Serwisie.
 7. Spółka informuje, że nie ma wpływu na zawartość zasobów stron internetowych Partnerów Merytorycznych Serwisu i nie odpowiada za skutki korzystania z nich przez Użytkownika za pośrednictwem linków znajdujących się na stronie internetowej Serwisu „Inwestycje na wchodzie”.

VI. Polityka dotycząca plików cookies i przetwarzanie danych osobowych użytkowników

 1. Podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies" (dalej: Pliki Cookies). Zawartość Plików Cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika, a za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 2. Instalacja Plików Cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania z Serwisu i jego pełnej funkcjonalności.
 3. Informacje na temat wykorzystywania Plików Cookies określa polityka cookies dostępna na stronie www.inwestycjenawschodzie.pl/cookies
 4. Korzystanie z niektórych funkcji Serwisu może wymagać podania przez Użytkownika danych osobowych. W takim przypadku przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Użytkownika odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
 5. Spółka jako administrator danych osobowych będzie gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach niezbędnym do prowadzenia i prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Zakres wymaganych danych osobowych każdorazowo określany jest w odpowiednich sekcjach Serwisu.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż powyżej wskazany, odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w udzielanej przez Użytkownika zgodzie. W szczególności Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych przez Spółkę oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. W tym celu Użytkownik powinien się zwrócić do Spółki listownie lub mailowo na adres: kontakt@inwestycjenawschodzie.pl

VII. Postanowienia dodatkowe

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, będą one publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu wraz z informacją o dokonaniu zmian.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku niezaakceptowania wprowadzonych zmian Regulaminu, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
 5. Regulamin oraz wszelkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
Print Friendly, PDF & Email